adplus-dvertising

MCQ in General Education Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2021

(Last Updated On: May 1, 2021)

MCQ in General Education Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2021

This is the LET Reviewer 2021, Multiple Choice Questions in General Education part 5 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • ENGLISH (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication ,Philippine Literature, Master Works of the World)
  • FILIPINO (Komunikasyon sa Akademikong Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • MATHEMATICS (Fundamentals of Math, Plane Geometry, Elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • SCIENCE (Biological Science -General Biology; Physical Science- with Earth Science)
  • SOCIAL SCIENCES (Philippine Government New Constitution with Human Rights; Philippine History; Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform; Society, Culture with Family Planning; Rizal and Other Heroes; Philosophy of Man; Arts; General Psychology; Information and Communication Technology)

Continue Practice Exam Test Questions Part 5 of the Series

MCQ in General Education Part 4 | Licensure Exam for Teachers 2021

Choose the letter of the best answer in each questions.

201. In one of his poems, the Filipino author Zulueta da Costa said that the Filipinos are like the Molave. What figure of speech was used?

a. simile

b. personification

c. metaphor

d. hyperbole

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

202. Helen of Troy is the face who launched a thousand ships .What figure of speech is used in the given sentence?

a. ellipsis

b. synecdoche

c. alliteration

d. irony

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

203. Si Ana at Ariadne ay masisipag na mag-aaral.

Ano ang mali sa pangungusap?

a. Si

b. at

c. masisipag

d. mag-aaral

e. Walang mali

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

204. ________ mo ng mga damit ang iyong kapatid sa dormitory.

a. Dalhin

b. Dalahin

c. Dalhan

d. Dadalahin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

205. ________ sa batas, hindi maaaring isakdal ng dalawang beses ang isang akusado para sa iisang pagkakasala.

a. Maliban

b. Ayon

c. Ayon kay

d. Marahil

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

206. nawalang-malay : hinimatay : : naghihingalo : ______

a. nasa bingit ng kamatayan

b. namatay

c. napagod

d. nahihilo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

207. Isahan : gaano : : _______

a.maramihan : gaa-gaano

b.maramihan : gaanuano

c.maramihan : gaga-gaano

d.maramihan : ganuano

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

208. Masalimuot ang buhay ng taong kapit sa patalim.

a. malungkot

b. masaya

c. magulo

d. mapayapa

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

209. Naglipana sa lansangan ang masamang-loob lalo na kung gabi.

a. namasyal

b. nagkalat

c. nagtatago

d. nagmunimuni

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

210. Siya ang “Ama ng Zarsuelang Tagalog”?

a. Aurelio Tolentino

b. N.V.M Gonzalez c.

Alejandro Abadilla

d. Severino Reyes

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

211. Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Mindanao?

a. Indarapatra at Sulayman

b. Alim

c. Bidasari

d. Bantugan

View Answer:

Answer: Option B/strong>

Explanation:

212. Ang titik “ng” sa Alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong _____.

a. Ingles

b. Abecedario

c. Romano

d. Abakada

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

213. Ilang titik ang hiniram ng Alpabetong Filipino mula sa Alpabetong Ingles?

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

214. Aling salita ang klaster?

a. palma

b. basta

c. pluma

d. basket

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

215. ”Ang aking pag-ibig ay tanging sa iyo lamang.” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

a. payak

b. tambalan

c. karaniwan

d. dikaraniwan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

216. Aling Salita ang may diptonggo?

a. buwis

b. bayan

c. buhay

d. iwas

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

217. Ang epiko tungkol sa kasaysayan ng pagiibigan ng mga bathala na nagmula sa Iloilo ay ang ______ .

a. Hinilawod

b. Biag-ni- Lam-ang

c. Bidasari

d. Maragtas

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

218. Anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nailikha bunga ng masidhing damdamin ng tao?

a. Bow-wow

b. Pooh-pooh

c. Ding-dong

d. Yoheho

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

219. ”Natutulog ba ang Diyos?” Ang pahayag sa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?

a. Pagdaramdam

b. Tanong Retorikal

c. Pagtanggi

d. Pagsalungat

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

220. Ano ang nagging pangalan ng wikang pambansa noong 1959?

a. Pilipino

b. Filipino

c. Tagalog

d. Wikang Pambansa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

221. The captain of the pep squad are working feverishly to boost the team`s morale.

a. pep-squad

b. are

c. to boost

d. team`s morale .

e. No error

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

222. The teachers as well as the guidance counselor is accompanying the students on a field trip.

a. teachers

b. guidance counselor

c. is accompanying

d. on a field trip

e. No error

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

223. Simba and Nala is my favorite characters in The Lion King.

a. and

b. is

c. The Lion King

d. No error

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

224. The committee are meeting on Friday to discuss the details of the charity ball.

a. are meeting

b. on Friday

c. to discuss

d. charity ball

e. No error

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

225. Mumps, which are a dangerous disease, can be prevented through vaccination.

a. Mumps

b. are

c. disease

d. vaccination

e. No error

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

226. The student leaders ______ surveys to determine the students` need since last week.

a. has conducted

b. have conducted

c. has conducting

d. have been conducting

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

227. The President _______ the bill on Children`s Right last Monday.

a. vetoes

b. vetos

c. vetoed

d. vetoid

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

228. The Committee on Ethics ____ every Friday.

a. meets

b. meet

c. has met

d. have met

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

229. It is estimated that in the present century, there ______ about 954 million illiterate adults.

a. is

b. are

c. was

d. were

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

230. In 1960, 58% of illiterates ______ women; the corresponding figure today is more than 60%.

a. is

b. are

c. was

d. were

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

231. The warm humid air irritated he.

a. irritated he.

b. irritated him.

c .irritation him.

d. irritating him.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

232. Keep on reading and you will learn more.

a. Keep on reading

b. Keep to read

c. Keep on read

d. Keeping on reading

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

233. Even though Mariel studied hard, she got the highest mark.

a. Even though Mariel studied hard

b. But Mariel hard

c. Because Mariel studied hard

d. While Mariel studied hard

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

234. The Carlos Palanca Memorial Award for Literature were given to different literary pieces that excel in their respective genres.

a. were given to different literary pieces

b. is given by different literary pieces

c. are given at different literary pieces

d. is given to different literary pieces

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

235. We hike Mt. Apo half an hour.

a. half an hour.

b. for half an hour.

c. at half an hour.

d. by half an hour.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

236. Kmono: ______ :: kilt : Scandinavian

a. Indian

b. Indonesian

c. Chinese

d. Japanese

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

237. king of beats : lion :: king of birds : _______

a. robin

b. sparrow

c. eagle

d. falcon

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

238. Jewish : kosher : : halal

a. Muslim

b. Buddhist

c. Christian

d. Pagans

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

239. Catholic : priest : : Buddhist : ______

a. Imam

b. rabbi

c. lama

d. pope

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

240. laity : lay people : : clergy : ______

a. clergymen

b. clerics

c. clergy

d. clerks

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

241. Ano ang tamang ispeling ng salitang barbershop sa Filipino?

a. barbersyap

b. barbershop

c. barbershap

d. barbersiyap

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

242. ” Ikaw ang aking mahal.” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito .

a. payak

b. tambalan

c. karaniwan

d. dikaraniwan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

243. Alin sa mga sumusunod ang HINDI tulang pasalaysay?

a. Moro-moro

b. Epiko

c. Awit

d. korido

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

244. Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Bisaya?

a. Lagda

b. Maragtas

c. Bidasari

d. Hinilawod

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

245. Alin sa mga sumusunod ang isang epiko ng mga Ifugao?

a. Ibalon at Aslon

b.Hudhod

c. Biag ni Lam-ang

d. Haraya

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

246. ”Nagtaksil si Adrian.” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

a. payak

b. tambalan

c. karaniwan

d. dikaraniwan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

247. Ito ay ang pag-aaral ng makabuluhang tunog ng isang wika.

a. Ponolohiya

b. Morpolohiya

c. Sintaks

d. Palabuuan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

248. Siya ang may-akda ng nobelang “Banaag at Sikat”?

a. Jose dela Cruz

b. Lope K. Santos

c. Jose Corazon de Jesus

d. Emilio Jacinto

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

249. Isang awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan ang _____ .

a. sambotani

b. salagintok

c. daeleng

d. oyayi

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

250. Siya ay si “Dolores Manapat”.

a. Graciano Lopez Jaena

b. N.V.M. Gonzalez

c. Andres Bonifacio

d. Marcelo H. del Pilar

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in General Education (LET 2021)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in General Education | LET 2021
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

DOWNLOAD PDF / PRINT
Print Friendly, PDF & Email
Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

Add Comment

PinoyBIX Engineering. © 2014-2021 All Rights Reserved | How to Donate? | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status