You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 3 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 3 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 3 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 3 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 3 of the Series

MCQ in Filipino Part 2 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

101. Sino ang may-akda ng maikling kwento na “Kwento ni Mabuti”?

A. Estrella Alfon

B. Deogracias Rosario

C. Genoveva Matute

D. Lualhati Bautista

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

102. Aling salita ang may klaster?

A. bulsa

B. bistado

C. trabaho

D. kahoy

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

103. “Ikaw ay may pusong bato”. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.

A. payak

B. tambalan

C. karaniwan

D. di-karaniwan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

104. Aling salita ang may diptonggo?

A. buwal

B. bayan

C. patay

D. iwas

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

105. Siya ang may-akda ng maikling kwento na “Uhaw ang Tigang na Lupa”.

A. Liwayway Arceo

B. Lualhati Bautista

C. Genoveva Matute

D. Estrella Alfon

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

106. “Hindi ko kaya ang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko.” Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?

A. Pagtutulad

B. Pagmamalabis

C. Pagwawangis

D. Pagsasatao

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

107. Alin sa mga sumusunod na titik ng Alpabetong Filipino ay isang hiram?

A. g

B. k

C. q

D. ng

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

108. Ikinalulungkot ko ang mga kalamidad na dumating sa Pilipinas sa taong ito. Ang kaganapan ng pandiwang nakasalangguhit sa pangungusap ay ______.

A. ganapan

B. sanhi

C. tagaganap

D. tagatanggap

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

109. Si Janeth Napolesya ay naglulubid ng buhangin. Ang pariralang “naglulubid ng buhangin” ay nagsasaad ng anong antas ng wika?

A. kolokyal

B. pambansa

C. balbal

D. pampanitikan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

110. Ang Alibata ay hango sa alpabetong Arabo na “alif-ba-ta”. Ito ay may 17 titik: 3 patinig at 14 na katinig. Ano ang ibang tawag sa alibata?

A. Baybayin

B. Cuneiform

C. Diona

D. Abecedario

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

111. Sino si Herninia dela Riva sa tunay na buhay?

A. Ildefonso Santos

B. Amado Hernandez

C. Alejandro Abadilla

D. Teodor Gener

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

112. Alin sa mga sumusunod na akda ni Aurelio Tolentino ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkakakulong?

A. Luhang Tagalog

B. Kahapon, Ngayon at Bukas

C. Bagong Kristo

D. Manood Kayo

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

113. Siya ang may-akda ng “Ninay”.

A. Pedro Paterno

B. Emilio Jacinto

C. Jomapa

D. Isabelo delos Reyes

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

114. Alin sa mga sumusunod ay HINDI uri ng pangungusap ayon sa gamit?

A. padamdam

B. langkapan

C. pautos

D. patanong

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

115. Sino ang may-akda ng nobelang Banaag at Sikat?

A. Jose dela Cruz

B. Lope K. Santos

C. Jose Corazon de Jesus

D. Emilio Jacinto

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

116. Isang Pilipinong manunulat na may sagisag panulat na Dimas-ilaw.

A. Jose dela Cruz

B. Anotonio Luna

C. Jose Corazon de Jesus

D. Emilio Jacinto

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

117. May sagisag panulat na Paralitiko at ang tinaguriang “Utak ng Himagsikan”.

A. Emilio Jacinto

B. Anotonio Luna

C. Jose Corazon de Jesus

D. Apolinario Mabini

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

118. Isang satirikong bersyon ni Del Pilar sa akdang sinulat ni Padre Jose Rodriguez na may ganito ring pamagat.

A. Caiingat Cayo

B. Dasalan at Tocsohan

C. Fray Botod

D. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

119. “Meron akong nalalaman. ‘Di ko sasabihin sa iyo.” Nasa anong antas ng wika ang mga salitang nakasalangguhit?

A. kolokyal

B. balbal

C. pampanitikan

D. lalawiganin

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

120. Ito ang pinakaunang sistema ng pagsulat ng mga katutubong Pilipino.

A. Alibata

B. Cuneiform

C. Diona

D. Abecedario

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

121. Ano ang tamang salin sa idyomang “You are the apple of my eye”?

A. masayahin ka pala

B. ikaw ay mahalaga sa akin

C. katuwa-tuwa ka

D. mansanas ang paborito ko

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

122. Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang sabaw, giliw, damay, reyna?

A. ponema

B. klaster

C. diptonggo

D. pares minimal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

123. Ano ang tawag sa uri ng wika na nailikha sa pamamagitan ng pagpapaikli o pagsasama-sama ng mga salitang impormal at binigyan ng buong kahulugan?

A. kolokyal

B. lokal

C. panlalawigan

D. pampanitikan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

124. Ano ang tawag sa bantas na sinisimbolo ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may mga bahaging hindi na sinipi sa isang talata?

A. synopsis

B. Ellipsis

C. sintesis

D. abstrak

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

125. “May pag-asa.” Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa?

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

126. Sa pananaliksik, saang kabanata matatagpuan ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos?

A. Kabanata V

B. Kabanata IV

C. Kabanata III

D. Kabanata II

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

127. Ang mga sumusunod ay mga mahahalagang salik sa pagtatalumpati MALIBAN sa ____.

A. okasyon

B. pagyayabang

C. tagapakinig

D. paksa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

128. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng kaisipan, opinyon o salaysay gamit ang mga simbolo o sagisag.

A. pakikinig

B. pagtuklas

C. talastasan

D. paglalahad

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

129. Anong bahagi ng pahayagan ang nagpapakita ng opinyon ng buong pahayagan hinggil sa isang napapanahong balita?

A. editoryal

B. kolum

C. pahayag ng tagapayo

D. abstrak

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

130. Isang Pilipinong manunulat na tinaguriang “Utak ng Katipunan”.

A. Jose dela Cruz

B. Anotonio Luna

C. Jose Corazon de Jesus

D. Emilio Jacinto

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

131. Anong bantas ang siyang ginagamit sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri?

A. kuwit

B. tuldok-kuwit

C. gitling

D. tutuldok

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

132. Ano ang wastong pagpapakahulugan sa idyomang “My bank account is in the red”?

A. nakapa-ipon

B. malapit nang maubos

C. nanakawan nang pera

D. bale-wala

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

133. Sa panitikan, ano ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat linya o taludtod ng isang tula?

A. sukat

B. saknong

C. talinghaga

D. tugma

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

134. Ito ay tumutukoy sa instrumento ng komunikasyon na siyang ginagamit sa pakikipagtalastasan, ugnayan at pagpapalitan ng kaisipan.

A. tunog

B. wika

C. bokabolaryo

D. sining

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

135. Isang barayti ng wika na tumutukoy sa wikang nalilikha batay sa dimensyong heograpiko.

A. Etnolek

B. Ekolek

C. Sosyolek

D. Dayalekto

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

136. Sa komunikasyon na pasulat, alin sa mga sumusunod ang nararapat na isaalang-alang?

A. Lakas ng boses

B. Maayos na pagpapalugit

C. Maliksing mga mata

D. Pagkibit ng balikat

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

137. Ano ang tamang pagpapakahulugan sa idyomang “The present problem is only a storm in a teacup”?

A. bale-wala

B. buong puso

C. may galit

D. matagumpay

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

138. Anong sangay ng linggwistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng wastong baybay ng mga salita?

A. Ortograpiya

B. Morpolohiya

C. Semantika

D. Sintaks

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

139. Anong pagbabagong morpoponemiko ang ginamit sa mga sumusunod na salita: NIYAKAP, NILIGAW, NILIPAD?

A. Reduksyon

B. Metatesis

C. Pagpapalit

D. Asimilasyon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

140. Isa sa pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles at kilala sa kanyang sagisag panulat na “Doveglion”.

A. Jose Garcia Villa

B. N.V.M. Gonzalez

C. Alejandro Abadilla

D. Zulueta de Costa

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

141. Ibigay ang pagbabagong morpoponemiko ang nangyari sa mga sumusunod na salita: TAKPAN, DALHAN, BUKSAN.

A. Pagkakaltas

B. Metatesis

C. Pagpapalit

D. Asimilasyon

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

142. Ano ang panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salita: PINAGSUMIKAPAN,SANSINUKUBAN?

A. hulapi

B. tambalan

C. kabilaan

D. laguhan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

143. Alin sa mga sumusunod na salita ang HINDI kabilang sa pangkat?

A. klaster

B. diin

C. diptonggo

D. pares minimal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

144. Ibigay ang uri ng tayutay ang pinapakita sa pahayag na: “Pag-ibig, huwag mo akong talikuran”.

A. Pagmamalabis

B. Pagtawag

C. Palit-tawag

D. Palit-saklaw

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

145. Ang tono, diin at antala ay mga halimbawa ng ______.

A. ponemang segmental

B. morpemang segmental

C. ponemang suprasegmental

D. morpemang suprasegmental

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

146. TILA imposible na magkatotoo ang iyong mga pangarap. Nasa anong uri ng pang-abay ang bahaging may malalaking titik?

A. Pang-abay na Pamaraan

B. Pang-abay na Panlunan

C. Pang-abay na Pang-agam

D. Pang-abay na Kondisyunal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

147. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa pahayag na nasa ibaba? “Kapalaran, kumampi ka naman sa akin!”

A. Pagmamalabis

B. Pagtawag

C. Palit-tawag

D. Palit-saklaw

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

148. KUNG matapos mo ito nang maaga, may premyo ka mula sa akin. Nasa anong uri ng pangabay ang bahaging may malalaking titik?

A. Pang-abay na Pamaraan

B. Pang-abay na Panlunan

C. Pang-abay na Pang-agam

D. Pang-abay na Kondisyunal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

149. Ang mga salitang “dukha, daga, pasa” ay mga halimbawa ng mga salitang binibigkas ng _____.

A. Malumi

B. Maragsa

C. Malumanay

D. Mabilis

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

150. Anim na malalaking mangga ang ibinigay niya sa akin. Anong uri ng panguring pamilang ang sinalangguhitang salita?

A. Patakaran

B. Panunuran

C. Pamahagi

D. Pamatlig

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status