You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 10 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 10 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 10 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 10 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 10 of the Series

MCQ in Filipino Part 9 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

451. Nagtatanong ang guro upang mapalutang ang diwa ng kwento tinalakay.

“Sa kwentong “ Ang kalupi”, maari bang ilarawan niyo si Aling Marta bilang isang ina asawa, ordinaryong mamamayan at mamimili?

Anong etratehiya ng higit na mabisa at naangop gamitin upang maiugnay ng mga mag-aaral ang konseptong inilahad ng guro.

A. Story Grammar

B. Venn Diagram

C. Episode Map

D. Habeng Semantika

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

452. Gamit ang klayn teknik sa pagtuturo ng panitikan, iayos ang mga salita ayon sa degri o antas ng mga konsepto : Galit, ppot, inis, yamot muhi.

A. 1-2-3-4-5

B. 3-4-1-5-2

C. 5-4-3-2-1

D. 4-3-5-2-1

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

453. Ang aralin ay tungkol a paglaganap ng AIDS sa bansa. Anong estratehiya ang maaring gamitin upang makabuluhan itong mailahad sa klase?

A. demonstration

B. KWL

C. ReQuest

D. Semantik Web

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

454. Kung nais ipakita sa mga mag-aaral ang sanhi at bunga ng pagputol ng puno sa kagubatan, anong estratehiya ang higit na mabisang gamitin?

A. Fishbowl teknik

B. Fishbone teknik

C. Semantik web

D. Klayn teknik

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

455. Splasssshhhh….. Sa bawat pagsalpok ng alon sa may batuhan, sa bawat paghampas nito sa isang dalampasigan. Anong tayutay ang ginamit sa pahayag?

A. Transferred epithets

B. Anithesis

C. Onomatopia

D. Alliteration

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

456. Sa pagtuturo ng isang kabanata ng NoliMe Tangere, pinang ng guro ang tatlo bilang (1) Pangkat Performer na tagapagtanghal ng tagpo mula sa kabanta; (2) Pangkat Photographer na sumagot sa mga nakalaang tanong; at (3) Pangkat Developer na pumuna sa mga sagot sa tanong ng ikalawang pangkat. Anong estratehiya ang binabanggit sa naturang halimbawa?

A. Kamera Plas Pokus Teknik

B. Group Mapping Activity

C. Dayorama

D. Sosyorama

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

457. Ang paglalahad ng mga salita tulad ng kapit-tuko, dapithapon at sinagtala ay halimbawa ng anong estrahiya sa pagtuturo ng talasalitaan.

A. Collocation

B. Contextual Clue

C. Clustering

D. Word Association

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

458. Alin sa mga sumusunod na pangkat ng salita ang halimbawa ng hayponim?

A. Kabutihan – kasamaan

B. Tunguhin – layunin

C. Loob- kalooba, kusang-loob, utang na loob

D. Muwebes- kama, silya, mesa tokador

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

459. Ang kahulugan ng mga mag-aaral sa maramihan nilang kakayahan na siyang tinutukoy ng multiple intelligence approach ay matutugunanng guro sa pamamagitan ng kanyang __________ .

A. masteri ng aralin

B. Husay sa pamamahala ng klase

C. iba’t ibang mabisang estratehiya

D. Taas ng antas ng pagtataya

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

460. Ang mga sumusunod ay panuntunan sa pagbuo ng pagsusulit na dapat isaalangalang ng guro. Alin ang hindo kasali?

A. Gumamit sa iba’t ibang uri ng pasusulit na pamilyar na sa mga mag-aaral

B. Gawaing malinaw at tiyak ang panuto kabilang na ang paraan ng pagsagot.

C. Tiyaking mas nakararami ang mahirap na aytem upang mahasa ang kakayahang mag-isip ng mag-aaral.

D. Huwag gagamit ng mga magkakaugnay na salita sa bawat aytem

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

461. Kung ihahanay ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga sumusunod na layunin ng pagsusulit, ano ang maituturing na pinaka huling dapat bigyang tuon?

A. Malaman kung kakayahan ang kakayahan ang dapat bigyan ng ibayong

B. Gawaing batayan sa pagmamarka

C. Matiyak ang tamang pagsasaayos ng mga Gawain at paglalahad ng aralin

D. Mabatid kung tugma ang pamamaraan ng pagtuturo sa kagamitan kailanganin nito.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

462. Alin sa mga sumusunod na yugto ng pagsusulit-wika ang higit na naaangkop sa mga mag-aaral sa makabagong panahon?

A. Pre-scientific stage

B. Scientific stage

C. Communicative stage

D. Grammar translation stage

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

463. Sa pagsisimula ng aralin, nagbigay si Titser George ng isang pagsusulit sa mga magaaral upang maihatid niya niya kung saang bahagi ng Aralin siya magsisimba at anong kasanayan ag kanyang higit na bibigyang daan. Anong pagsusulit ang inihandang guro batay sa naturang halimbawa?

A. Pagsusulit kakayahan

B. Pagsusulit sa natamo

C. Dayagnostik na pagsusulit

D. Aptidyud na pagsusulit

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

464. Kapag ang pagsusulit na cloze ay may nakahandang pagpilian n nasa talaan para sa mga kinaltas na salita upang ang mga patlang sa loob ng talata, ito ay tinutukoy na _________ .

A. basic cloze

B. modified cloze

C. oral cloze

D. selected-deletion cloze

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

465. Ano ang pagkakaiba ng objective na pagsusulit?

A. Ang objective ay mahirap ihanda ngunit madaling iwasto, samantala ang subjektive ay kabaligtaran nito

B. Ang objektiv ay ay medaling sagutan samantalang ang subjektiv ay mahirap sagutan

C. Ang objektiv ay medaling buuin sa tulong ng mga sanggunian samantalang ang subjektiv ay masalimuot gawin

D. Ang objektiv ay mas mahabang aytem ng pagsusulit kaysa subjektiv

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

466. Ang mga sumusunod ay bahagi na matatagpuan sa talahanayan ng espisipikasyon maliban sa __________ .

A. kasanayan o kompetensi

B. bilang at bahagdan ng aytem

C. Antas ng pag-iisip

D. Paraan ng pagsagot

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

467. Alin sa mga sumusunod ang dapat taglayin ng wastong paglalahad ng panuto?

1. anyo ng pagsusulit

2. nilalaman

3. kasanayan

4. inaasahang paraan ng pagsagot

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

468. Pansinin ang nakatalang halimbawa ng aytem sa ibaba.

May tindahan sa bahay si Unding kahapon ay napansin niyang wala ng asukal sa tindahan. Kaya naman, nagpunta siya sa palengke at _______ ng bawang.

A. bibili

B. bumibili

C. binibili

D. bumili

Ano ang kapuna-puna sa naturang aytem?

A. Masalimout at di malinaw na pagkakalahad ng aytem

B. Halata ang mga distracter

C. Mahirap

D. Hindi naayong sagot

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

469. Sa sumusunod na halimbawa ng aytem para sa pagbasa aling panununtunan ang nilabag nito?

Aling salita ang hindi naglalarawan sa batang si Juan?

A. maliit

B. masipag

C. magalang

D. malinis

Alin ang kapuna-puna sa naturang sytem?

A. Pag-uulit ng salita

B. Paggamit negatibong salita

C. Magulong opsyon

D. Halatang distraktyer

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

470. Alin sa mga sumusunod ang panununtunan sa paglalagay ng distracter sa isang aytem ng pagsusulit?

A. ang distracter ay di dapat maging kaakit-akit sa mga sasagot ng pagsusulit na hindi nakakaiyak ng wastong sagot.

B. ang mga ito ay hindi dapat na mas mahirap kaysa tamang sagot

C. ang mga ito ay hindi dapat na maging mas madali kaysa tamang sagot

D. Dapat hindi inuulit ang distracter sa mga opsyun

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

471. Alin sa mga sumusunod ang tamang panuntunan sa pagsulat ng aytem para sa pagsusulit na tama o mali?

1. Tiyakin maraming paksang binabanggit sa pangungusap

2. Sikaping maiwasan ang paggamit ng salitang pananggi

3. Iwasan ang paggami ng mga pahiwatig na salita

4. Gawing payak at may tamang haba lamang ang pangungusap

A. Tambilang 1,2 at 3

B. Tambilang 2, 3 at 4

C. Tambilang 3 at 4 lamang

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

472. Alin sa mga sumusunod na halimabawa ng aytem ang tumpak para sa pagsusulit ng pagpuno sa patlang.

A. Ang _______ isang halimbawa ng pang-uri

B. Ang salitang maganda ay isang halimbawa ng _________ .

C. Ang _________ nagbibigay turing sa pangngalan at pang-uri

D. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangngalan at __________.

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

473. Alin sa mga sumusunod ang isang makabuluhang salik ng pagsusuli-wika?

A. ginagamit ang pagsusulit bilang instrument lamang sa pagmamarka ng guro

B. Ang pagsusulit ay mas nakatuon sa istrakturang gramatikal kaysa sa gamit nito sa mga sitwasyon.

C. Sa komunikatibong dulog ng pagsusulit ang aytem ay nakahahadlang sa pangkalahatang kalagayan ayon sa itinadhana

D. Ang dulog integratibo sa pagsusulit-wika ay pagtataya sa gamit ng wika sa isang konteksto na kung saan ay binibigyan pansin ang kahulugan at kabuuang bias ng komunikasyon

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

474. Mahalaga ang pagsusulit o pagtataya sa paglinang ng kasanayan sa pagkatuto ng wika bilang pagtuklas ng impormasyon. Alin sa mga sumusunod ang pinakapangunahing aspetong binibigyang tuon ng pagsusulit?

A. pagkatuto ng mag-aaral

B. Pmamaraan ng pagtuturo ng guro

C. Kabuuang programang pangkurikulum

D. Kagamitang pampagtuturo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

475. Kapag ang pasusulit ay naglalayong mataya ang kakayahan ng mag-aaral sa pagsulat ni inihihiwalay sa pagbasa, masasabing ito ay nasasalig sa anong dulog ng pagsusulit?

A. Pagsasalin

B. Istrukural

C. Integratibo

D. Komunikatibo

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

476. Ano ang pinakamakabuluhang pagkakaugnay ng pagtutro at pagsusulit-wika?

A. Ang pagtuturo ay isinasagawa upang masagot ng natutuhan bilang batayan sa pagtaya sa ginawang pagtuturo ng guro.

B. Ang pagsusulit ay panukatan sa pagtatamo ng natutuhan bilang batayan sa pagtaya sa ginawang pagtuturo ng guro.

C. Ang pagtataya ay mahahalagang elemento ng isang planong pampagtuturo

D. Ang pagtataya ay bahagi ng pagtatamo samantala ang pagtuturo ay dahilan kung bakit may pagtataya.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

477. Ayon sa panuntunan ano ang dapat iwasan ng guro sa pagbuo ng aytem para sa pagsusulit na pagtapat-tapatin?

A. Distrakter

B. Talahanayan

C. Padron sa pagmamarka

D. Susing-sagot

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

478. Dapat bang guro ay personal na nagwawasto ng pagsusulit ng mga mag-aaral?

A. Oo, sapagkat obligasyon at bahagi ng trabaho ng isang guro ang gawaing pagwawasto

B. Hindi, sapagkat mas marami pang dapat mapagtuunan ng panahon ang guro na higit na mahalaga sa kanyang pagtuturo kaysa pagwawasto

C. Oo, upang higit na matiyak ng guro ang ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral gayundin ang mga kahinaan nila

D. Hindi dapat binibigyang pagkakataon ang guro mabawasan ang bigat ng kanyang Gawain upang higit na matutukan ang pinakapangunahing niyang tungkulin –ang pagtuturo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

479. Alinsa mga sumusunod ang dapat isaalang-alang ng guro sa pagwawasto ng pagsusulit na pasanaysay?

1. Unahing maiwasto ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral sa bawat tanong

2. Maghanda ng gabay na balangkas para sa konsepto at tunguhin ng sagot

3. Bumuo ng rubik na naglalaman ng pamantayan sa pagwawasto at inaasahang kasanayan

4. Sumangguni sa iba pang maaaring makapagwasto upang matiyak at mabalanse ang pagtataya nito

A. Tambilang 1 at 2 laman

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1,2 at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

480. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkakalahad ng panuto para sa isang anyo ng pagsusulit?

A. Maraming Pagpipilian. Piliin ang titik ng tamang sagot

B. Pagtatapat-tapat. Pag ugnayin ang mga bansa na nasa hanay A sa katumbas na kanyang pangulo na nasa hanay B. isulat ang titik ng tamang sagot

C. pagpuno sa patlang: Punan ang patlang ng tamang sagot ayon sa hinihingi

D. Tama o Mali. Lagyan ng tsek ang mga maling pahayag

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

481. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pares ng element o bahagi ng pagsusulit na pagtatapat-tapatin.

A. Hanay A – Letra : Hanay B – Tambilang

B. Hanay A – Aytem : Hanay B – Opsyon

C. Hanay A-Opsyon : Hanay B – Distrakter

D. Hanay A-Maikli : Hanay B – Mahaba

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

482. Unawain at analisahin ang sumusunod na tanong mula sa kwentong “Ang Kalupi” Tukuyin ang layuning nakasaad sa naturang tanong ng guro.

“Kung ikaw si Aling Marta, huhusgahan mo rin ba ang iyaong kapwa batay sa mg hinala na di mo naman aktwal na nakita?”

A. Napahahalagahan ang kaangupan, katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyon nakalahad sa teksto.

B. Naibabahagi ang sariling paninindigan ayon sa nahangong kaisipan sa binasang teksto

C. Naihahambing ang kaisipang ipinapahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang pansarili mula sa guro at sa ibang tao.

D. Nahahango ang diwa ng kwento tungo sa pagbuo ngbuod nito.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

483. Kung gagamitin ng isang talaan ng datos bilang lunsaran sa gagawing pagsusulit, anong tanong ang higit na mabisa para sa mas mataas na antas ng kasanayan pampag-iisip?

Talaan ng mga dahilan ng pagsisikap ng mga mag-aaral na makapag-aral

AYTEM BAHAGDAN
Makapaghanapbuhay 40%
Sundin ang magulang 15%
Makapasa sa pagsusulit para sa pagkuha ng lisensya 5%
Makapagtrabaho sa ibang bansa  5%
Magkaroon ng magandang kinabukasan  15%
Magkaroon ng diploma  20%
KALAHATAN  100%

Tumugon: 149 na nasa ikatlong taon sa kanilang kurso

A. anong aytem ang may dalawampung bahagdan

B. Ilan ang bahagdan ng aytem tungkol sa makapagahanpabuhay

C. Anong mga aytem ang may pinakamababa at pinakamataas na bahagdan at agwat sa pagitan ng mga ito?

D. Ano ang ikalimang aytem?

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

484. Kung bubuo ng isang aytem ng pagsusulit na interdisciplinary para sa Filipino at matematika, anong lunsarang talaan ang maaring gamitin na higit na makagaganyak at magiging kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral?

1. Pamasahe sad yip sa iba’t ibang ruto

2. Pagbabayet ng allowance at pamalengke

3. Istadistika ng populasyon sa boung mundo

4. Mga bayarin tulad ng kuryente, tubig at iba pa

A. Tambilang 1,2 at 3

B. Tambilang 1,2 at 4

C. Tambilang 2,3 at 4

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

485. Sa kasalukuyan ay masugid na isinusulong ang intergratibong anyo at uri sa pagsusulit. Ibigay ang pagkakaiba ng tradisyunal at awtenikong pagsusulit.

A. Ang una ay sinauna samantala ang huli ay modern

B. Ang una ay nasusulat samantala ang huli ay di-nasusulat

C. Ang unsa ay gamitin samantala ang ikalawa ay madalang gamitin

D. Ang una ay sumusukatt sa kasanayang naipapamalas samantala ang huli ay pagtataya sa kasanayang pamgpag-iisip at kaalamang natamo o natandaan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

486. Ang kagamitang pampagtuturo a nagtataglay ng mga gabay sa guro at kanyang magaaral at tumitiyak sa kagalingan pampagkatuto. Ang mga sumsunod na konsepto ay nagpapahayag ng katuturan ng kagamitang pampagtuturo maliban sa isa.

A. Nilalamanna dapat matutunan

B. Teknik napaglalapat at pagsasanay

C. Kahusayan ng guro sa paglinang ng kasanayan

D. Paraan ng pagtuturo kaugnay ng teknik at pamamaraan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

487. Ito ang anyo ng kagamitang pampagtuturo – pampagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili at naglalahad ng mga tiyak na akdang Gawain sa kaparaanang sistematiko at kontrolado.

A. Batayang Aklat

B. Sanggunian aklat

C. Modyul

D. Manwal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

488. Sa pagtuturo ng aralin sa paglalarawan , pinlano ni Titser Jess na gamiting lunsaran ang mga ipinagmalaking tanawin sa Pilipinas. Anong kagamitang panturo ang pinakamisang maimumungkahi sa kanya?

A. Makukulay na larawan sa tulong ng overhead projector

B. Bagong edisyon ng magaing pampaglalakbay

C. Isinateyp na karanasan ng mga turistang nakatungo na sa mga ito

D. Vidyo ng dokumentaryong pampaglalakbay na ihanda ng kagawarang ng turismo

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

489. Kung gagamitin ang pelikula bilang kagamitang pantulong sa pagtuturo ng wika, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga inilahad na panununtunan?

A. Paunang pinapanood ng guro ang pelikulang gagamitin upang ibayong maihanda ang mga gabay tanong hinggil sa pagtalakay ng mahahalagang tagpo

B. Pagpanood ng buo pelikula habang ang guro ay abala sa ibang gawaing pangklase

C. Patuloy na paggabay ng guro sa klase ng kanilang panonood at pagbibigay ng ilang paglilinaw sa ilang isyu o konseptong hango sa ilang bahagi ng kwento

D. Pagbibigay ng inaasahang panuntunan tungo sa wastong paglalahad ng Gawain

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

490. Naging laganap sa pagtuturo ng wika ang paggamit ng pinalatuntunang kagamitan bilang serye ng mga aralin at kaalaman na maingat na iniayos sa lohikal na pagkabuo. Ano ang katotohanan sa likod nito?

I. Ang pinalatuntunang kagamitan ay nakatutulong sa pagbibigay lunas sa suliranin sa kakulangan ng silid-aralan at gurong magtuturo

II. Nakapagbibigay ito ng pagkakatong makahabot sa gawaing pangklase ang mag –aaral na lumiban noong nakaraang talakayan

III. Isa itong panlunas na Gawain sa mga mag-aaral na may mabagal na antas ng pagkatuto

IV. Maituturing ito na isang estratehiya para sa mga mag-aaral na may mabilis na antas ng pagkatuto habang hinihintay ang karamiahansa iba pang gawain

A. I at II lamang

B. III at IV lamang

C. I,II at III lamang

D. I,II, III at IV

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

491. Maglugod na isinusulong sa ang awtentikong kagamitan sa pagtuturo ng wika sa mga paaralan. Alin sa mga sumusunod na tunguhing pangkasaysayan ang may angkop na awtentikong kagamitan?

KASANAYAN KAGAMITAN
I. Pagbibigay kahulugansa isang salita Thesaurus
II. Paglalarawan sa teknolohiya  ATM at LRT Kard
III. Pagtatala at pag-aanalsiisa ng datos  Resibo ng kuryente
IV. Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari  Resipe

A. II, II at IV

B. I,II at IV

C. I,II at III

D. I,II,II at IV

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

492. Sa paggamit ng pinalatuntunang kagamitan, kadalasan ay binibigyan ng guro ng pabuya o pagbati ang mga mag-aaral sa bawat wastong tugon sa mas matibay na pundasyon ng pagkatuto. Ito ay halaw sa simulang ______ .

A. Aktibong pagtugon (Active Responding)

B. Pagpaptibay (Reinforcement

C. Pagbibigay pahiwatig (Cueing/prompting)

D. Supil na gawi (Controlled behavior)

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

493. Alin sa mga sumusunod ang may wastong pagkakabalankas ng pangkat ng kagamitan panturo?

A. Ginagawa-balangkas berbal, simbolong biswal

B. Minamasid – pelikula, eksibit, eksursyon.

C. Sinasagisag- binalangkas na karanasan tuwirang karanasan

D. Pinakilahukan- modelo, virtwal reyaliti, reyalya

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

494. Pag ugnayin ang istilong pampagkatuto at angkop na kagamitang pampagtuturo na matatagpuan sa loob ng talahanayan sa ibaba. Piliin ang may tamang pagkakaugnay.

ISTILO NG PAGKATUTO  KAGAMITANG PAMPAGTUTURO
1. Analitik A. Larong pangwika
2. Global B. Eksibit
3. Biswal C. Pakikipanayam
4. Kinestetik D. Ekskursyun

A. 1-A

B. 2-D

C. 4-C

D. 3-B

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

495. Ang banghay-aralin ang maituturing na pinakapangunahing kagamitan ng guro bilang gabay sa pagtuturo tungo sa layuning pampagkatuto . Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kahalagahan nito?

1. Pagtataya sa pamamaraaan ng guro sa kanyang pagtuturo

2. Gabay ng pansamantalang kahalili ng guro sa panahong siya ay liban

3. Natitiyak ang pagkakasunod ng mga aralin at gawaing batay sa kaugnay na layunin

4. Natutugunan ang hinihinhing kailangan sa pagtuturo bilang isang responsibilidad

A. 1 at 2

B. 2 at 4

C. 1,2, at 3

D. 2,3, at 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

496. Alin sa mga sumusunod ang pinakapangunahing pamantayan sa paghahanda ng edukasyon pangmidya o kagamitang teknolohikal ?

A. Kaanyuan

B. Kaangkupan

C. Kapanahunan

D. Teknikaliti

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

497. Bkait mahalaga paunang mapanood ng guro ang pelikulang nais gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo?

A. Upang makapaghanda ng kaugnay na gabay- tanong na ibibigay sa klase

B. Upang masusing mapili ng guro ang mga tagpong bibigyang diin para sa gagawing mga paglilinaw at pagtatalakay

C. Upang matiyak na walang tagpong di naaangkop sa mga manonood na mag-aaral maging eksena man o dayalogo

D. Upang hindi na tunghayan pa ng guro ang panood sa halip ay ipaubaya na lamang niya ito sa klase

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

498. Kailan maaaring makabuluhang magamit ng mga mag-aaral ang internet sa kanilang klase kung aralin ay tungkol sa pagsusulat ng liham?

A. Pagdownload ng mga modelong halimbawa ng lihan mula sa ilang

B. Pagscan at pagprint ng mga ginawang liham na taglay ang mga mekanismo nito

C. Pagpapadala ng ginawang lihan sa kinauukulan gamit ang e-mail nito at paghintay sa maaaring pagtugon

D. Pagpopost sa facebook account ng ginawang liham para sa kaalaman ng madla.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

499. Ang mga sumusunod ay mga panununtunan na dapat isaalang-alang sa tamang paghahanda ng slides para sa LCD projector na makatutulong samas malawakang pagunawa at pagkatuto ng mga mag-aral maliban sa isa.

A. Magkakontrast na kulay ng front sa kulay na background

B. Iba’t ibang effect pormat at disensyo sa bawat slide

C. Mailkli at yaong mahahalagang konsepto lamang ang mga salitang nakalahad sa bawat slide

D.Malalaki ang sukat ng front para nababasa at nauunawaan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

500. Kung gagamit ng teknolohikal na kagamitan panturo sa pag lalahad ng aralin sa iba’t ibang klase na inangkupan ng halimbawa ng telenobelang napapanahon, ano ang maaring maimungkahing mabisang gamitin?

A. Telebisyon

B. Larawang ipapakita sa tulong ng LCD projector

C. Isinateyp na dayalogo

D. DVD

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status