You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 5 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 5 of the Series

MCQ in Filipino Part 4 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

201. Alin sa mga sumusunod na layunin ang nasa afektib domeyn?

A. Nakakabuo ng isang daayogo oganho sa taludutd ng isang tula

B. Naibibigay ang sariling pananaw hingil sa isyong tinalakay

C. Nahahango ang mensahe ng texto at nailalapat ito sa aktwal na buhay

D. Natataya ang kaisiningan ng pagkakabuo ng pinapanood na pelikula

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

202. Alin sa mga sumusunod na set ng beheybyur ang nabibilang sa antas sintesis batay sa taksonomiya ng layunin ayon kay Bloom?

A. ilarawn, isalin, ipakahulugan

B. Ilapat, idayagram, tugunan

C. Bumuo, balagkasin, pag-ugnayin

D. Suriin, pangatwiran, paghambingin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

203. Alin sa mga sumusunod na layunin ang may pinakamataas na antas?

A. Nailalapat ang kahalagahan ng textong binasa sa sariling karanasan

B. Nasusuri ang kwento ayon sa mga element, dulog at alituntunin

C. Natutukoy ang pangunahing ideya sa mga detalyeng nasa texto

D. Nakabubuo ng lagon mula sa nakasaad na impormasyon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

204. Anong lawak ng kasanayan ang tinutukoy sa sumusunod na implakasyong pandiskurso?

“Sa pagpili, pagpaplano at pagtalakay ng guro sa mga aralin pag-aaralan, kailangang palaging isasalang-alang ng guro kung paano at saan magagamit ang mga impormasyon a kaalamang anatamo sa anumang pag-aaral.”

A. Receptive area

B. Reflective area

C. Expressive area

D. Intensive area

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

205. Ano ang katotohanan sa likod ng konsepto ng pagkakatuto ng wika?

1. kapag ang isang tao ay may likas na kakayahan

2. kung ito ay nagmumla sa isnag bunga ng panggagaya o panggagad ng pagsasalita

3. kung ito ay mula sa proseso ng pakikihalubilo sa kapwa

4. kapag tinanggap o pinag-aralanito sa klase sa akademikong paraan.

A. 1 at 2

B. 3 to 4

C. 1, 2 at 3

D. 1, 2, 3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

206. Tukuyin ang estrathiyang pangkatang pampagkatuto ng natatampok batay sa mga sumusunod na hakbang ng ginagawa ng guro.

A. Think-Pair-Shair

B. Roundrobin

C. Reading Roulette

D. Jigsaw Reading

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

207. Ayon sa mga teorya ng kakayahang komunikatibo, ito ay lawak ng kasanayang na mapanatili ang komunikasyon o mabigyang lunas ang mga gap.

A. Gramatikal

B. Sosyo-kultural

C. Diskorsal

D. Istratedjik

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

208. Uri ng role play na maaring gamitin sa pagtuturo ng wika na kung sann hindi mahuhulaan ang sasambitin at itutugon ng mga kalahok hanggat hindi binibitawang ng bawat isa ang kanilang kataga sa dayalogong sasabihin.

A. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalaogong may cues

B. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon

C. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng sitwasyon at layunin

D. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng pagtatalo at talakayan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

209. Bahagi ng semantic web na kinapapalooban ng mga tunay na pangyayari, konklusyon o paglalahat ng nakuha ng mga mag-aaral mula sa kwentong binasa upang mabigyang kalinawan at katotohanan ang hibla at malaman ang kaibahan ng bawat isa

A. Pamboud ng tanog ( core question)

B. Habeng panghiba ( web strand)

C. Hiblang panhusay (strand support)

D. Hiblang panatali (strands ties)

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

210. Ang pangkat ng mag-aaral ng bahagi ng fishbowl teknik sa pagtuturo ng wika na silang nagtalakay sa aralin kaya’t kadalasa’y binibigyan ng guro ng mga patnubay na taong ang pangkat na ito.

A. Nucleus

B. Outergroup

C. Inner group

D. Outermost group

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

211. Ang paggamit ng textong hango sa disiplinang Araling Panlipunan sa pagtuturo ng Filipino para sa antas sekondari ay pagpapamalas ng dulong __________ .

A. Content – Based Instruction (CBI)

B. Teaching Grammar Through Text Types (TGTT)

C. Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)

D. Basic Interpersonal Communication SKILLS (BICS)

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

212. Bilang guro ng wika, madalas pinapahayag ng Gng. Austria ang kanyang mga mag-aaral batay sa kanilang saloobin, persepsyon o pananaw. Sa tuwing makakarining siya ng ilang pagkakamali hingil sa wastong pagamit ng balarila, hindi niya agad agad na itinatama ang mga ito nag hayaan upang hinid mabalam ang pagkatuto ng wika ang isinasaad nito?

A. Cognitivist

B. Innativist

C. Behaviorist

D. Humanist

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

213. Kapag tumungo ka sa isang lugar at natutuhan mo ang wikang gamitin doon nang hindi mo namamalayan ito ay dahil sa prosesong ___________.

A. akwisisyon ng wika

B. adaptasyon ng wika

C. pagkatuto ng wika

D. language ego

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

214. Ang kaibigan mo a dumating galling Amerika upang pansamantalang manirahan sa iyong tahan. Bilang kaibigan, ipamamalas mo sa kanya ang iyong kinagisnang kultura kaalinsabay ng wikang iyong ginagamit. Ito ay malinaw na pagpapakita ng prosesong _________ .

A. Enkulturasyon

B. Akuluturasyon

C. Kulturasyon

D. Kulturarisasyon

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

215. Si Minda ay tubong Ilokos ngunit lumaki sa Japan. Pagkaraang ng ilang taon ay nagtungo ang pamilya niya sa Pilipinas upang dito manirahan at makapag-aral sa isang kilala at mahusay na unibersidad.

Samakatuwid, ang wikang Ingles na natutuhan niya sa kanyang paaralan ay tinawag na _________.

A. unang wika

B. ikalawang wika

C. iatlong wika

D. ikaapat na wika

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

216.Kapag ang isang mag-aaral ay nagasam na makatuntong ng kolehiyo at pagkatapos ay magkakaroon ng isang matatag na trabahao na may mataas na sweldo dahil sa alam at ginagamit na wika, malinaw na pagpapamalas ito ng anyo ng motibasyon?

A. Instrumental

B. Reinforcement

C. Kondisyunal

D. Integratibo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

217. Pag-ugnayin ang estilo ng pagkatuto ng wika ng mga mag-aral sa angkop na istratehiya sa pagtuturo ng guro.

Pagkatuto ng Wika Pagtuturo ng Guro
1. Concrete 1. pag-alam at pagsusuri sa kamalian sa wika
2. analitik 2. pagmamasid at pakinig sa mga tagapagsalita ng wika
3. komunikatibo 3. mga laro, larawan at panoorin
4. authorityoriented 4. pagpaliwanag ng guro sa aralin

A. 1 : 1

B. 2 : 3

C. 3 : 4

D. 4 : 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

218. Ito ay yugtong wika na kung saan ang mag magaaral ay nakapagpahalaga na ng mga salita at parirala bagama’t may mga pagkakamali pa ring taglay dahil sa sariling pagkaunawa.

A. Pasumala

B. Otomatik

C. Kamalayang istruktural

D. Unitary

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

219. Ang unang yugto ng pagkatuto ng wika na nabubuo sa malikhaing tunog na bunga ng vocalizing, cooing, guggling, at bubbling ng mga bata.

A. Unitary

B. Ekspansyon at Demilitasyon

C. Otomatik

D. Pasumala

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

220. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga panuntunan at pananaw ayon sa simulating otomatisiti sa pagtuturo ng wika.

I. Natural o di namamalayang pagkatuto ng wikang sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit nito

II. Mabisa at mabilis na paglayo sa pagpukos sa anyo ng wika sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit ng wika ang sentro nito

III. Epiktibo at mabisang pagkontrol ng ilang aspekto ng wikang pagtungo sa walang Limitasyon pagproseso ng anyo ng wika.

IV. Lubos na sinusuri ang maliliit na detalye ng anyo wika

A. I, II at III

B. II, III at IV

C. I, IV at III

D. I, II, II at IV

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

221. Ayon sa simulang makabuluhang pagkatuto, higit na mahalaga ang pagmatagalang pagkatuto kaysa sa pagsasaulo lamang o rote learning. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na negatibong bunga nito?

1. Labis na pagpaliwanang ng gramatika

2. labis na dril

3. Mga gawaing malayo sa pagtamo ng mga di tiya na layunin

4. Mga teknik na mekanikal na nakapokus ang interes ng mga mag-aaral sa mensahe at kahulugan ng wika kaysa kayarian nito.

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1,2, at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

222. Ang simulating pampagtuturo na nakatuon sa pag-asam ng mga mag-aaral sa gantimpala ay nag sasaad na ang bawat tao ay nagaganyak na matuto sa pagasang may matatangap na gantimpala o pabuya maging materal man o di – material na anyo.

Ibigay ang implikasyon pangklasrum na dulot nito?

1. Nararapat na ang guro ay maglaan ng hayagang pagsuri at pampalakas ng loob.

2. Himukin ang mga mag-aaral na igalang ang kakayahan ng bawat isa sa pamamigitan ng pagbibigay suporta sa anumang Gawain.

3. Magbigay ng kaukulang pidbak hingil sa mga katuparan ng mga gawaing pangklase

4. Magpakita ng kasiglahan sa pagklase sa lahat ng pagkakataon

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 a 4 lamang

C. Tambilang 1,2, at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

223. Ito ay simulating kognitibo sa pagtuturo ng wika na nagsasaad na ang matagumpay na pagkatuto ay nakasalalay sa inilaang panahon, pagsisikap at atensyon sa wika sa pamamagitan ng pansariling estratehiya upang maunawaan at magsalita ang wikang pinag-aralan.

A. Otomatisiti

B. Risk taking

C. Strategic Investment

D. Language ego

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

224. Basahin at suriin ang mga sumusunod na itinakdang layunin ng guro para sa isang aralin. Pagkatapos ay tukuyin ang bahaging nakasalunguhit na may nakabilog na tambilang.

Ang magaral ay nakasusulat ng talatang nasa anyong pagpahayag na.

Binubuo ng hindi kukulangin sa limang pa ngungusap

A. Degri

B. Kondisyon

C. Awdyens

D. Beheyvyur

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

225. Si Gng. Azurin, isang guro sa Filipino para sa ikalawang taon ng Mataas na Paaralan ay matamang tinuturuan ang iba’t ibang pangkat ng mag-aaral gamit ang mga gawaing ayon sa ayon sa istilo ng kanilang kaalaman at kasanayan sa wika bagama’t sinusunod niya ang itinadhana pare-parehong paksa o aralin.

Samakatuwid ito ay magpapamalas ng __________ .

A. metodolohiya

B. dulog

C. teknik

D. kagamitang pampagtuturo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

226. Itoay tumutukoy sa kakayahang bigyang interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan.

A. Linggwistik kompetens

B. Sosyo-lingwistik kompetens

C. Diskors kompetens

D. Istratejik kompetens

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

227. Basahin at unawaing mabuti ang kalagayang pangwika na nagaganap sa klase at tukuyin ang pamaraang kaakibat nito sa pagtuturo ng wika. Sa silid 104, na kung saan ang mga magaaral dito ay nagtataglay ng istilong authority oriented na pagkatuto at kadalasan ang lahat ng gawaing pangklase ay nakasalalay o nakasalig sa guro bilang tagapag-utos tagapagpaganap ng mag gawaing pampakatuto at kadalasan ang lahat ng gawaing pangklase ay nakasalalay o nakasalig guro bilang tagapag-utos o tagapagpaganap ng mga gawaing pamgpagkatuto.

A. Suggestopedia

B. Silent Way

C. Total Physical response

D. Natural approach

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

228. Kpag ang guro ay gumagamt ng mga sitwasyong bata sa reyalidad o aktwal na buhay at karanasan ng mag mag-aaral biang lunsaran sa pagtuturo ng wika, isang maliwanang ito ng paggamit ng pammaraang ___________.

A. whole language education

B. community language learning

C. language ego

D. natural approach

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

229. Kapag ang mga guro ay nag-uusap hinggil sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Anong wika ang kanilang ginagamit sa usapan?

A. Idyolek

B. Sosyolek

C. Dayalek

D. Lingua franca

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

230. Ang salitang atlanghap ay karaniwang gamitinna sa Filipino natumutkoy sa almusal tangahalian at hapunan. Anong katangian ng wikaang nagpapaloob sa naturang gamiting salita?

A. Ang wika’y kaugnay ng kulturang pinanggalingan

B. Angwika ay natutauhan at napagaralan

C. Natutuhan ang wika sa pamamagitan ng pagsasanay

D. Bawat wika ay katangi-tangi

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

231. Mula sa isang tunog ang wika ay nabubuo upang maging isang pantig ng nunuo ng salita para sa isang parirala tungo sa makabuluhang pangungusap. Kaya naman ayon kay Gleason, ang wika ay _________ .

A. isang masistemang balangkas

B. arbitaryo

C. hindi

D. pantao

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

232. Itinuturing na ang wika ay arbitrary.

Nanganghulugan na ito ay __________.

A. napagkasunduan ngmga pangkat na gumagamit nito

B. tanggap ng mga gumagamit nito

C. isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog

D. mula sa mekanismong bibig ng kabilang sa proseso ng pagsasalita

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

233. Ibigay ang pahambing na pagkakatulad at pagkakaiba ng ponema at morpema.

A. kapwa sila pinakamaliit nay unit ng tunog, yaon lamang ang morpema ay nagtataglay ng kahulugan at ang ponema ay hindi.

B. Kapwa sila mga anyo ng balarila, yaon lamang ang ponema ay pantig.

C. Kapwa sila mga tunog, yaon lamang ang ponema ay letra at ang moperma ay pantig.

D. Kapwa sila bahagi ng balangkas ng tunog, yaon lamang ang ponema ay sintaks samantala ang morpema ay semantics

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

234. Isang paraan ng pagpahayag ng wika ay ang pagpalit ng ilang tunog o ponema sa salitang upang makabuo ng panibagong salitaat kahulugan. Ito ay ang mga ponemang segmental sa ___________.

A. digrap

B. pares minimal

C. diptongo

D. ponemang Malaya nagpapalitan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

235. Ibigay angpahiwatig ng sumusunod na pahayagg sa tuong ng hinto o antala hindi/ ako ang kumuha.

A. Itinanggi

B. Inaako

C. May itinuturing iba

D. Nagkakaila

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

236. Ang pagsisinungaling ay isang gawaing masama. Ang nakasalunguhit na salita ay nangangailangan ng tuldik na __________ .

A. wala

B. paiwa

C. pahilis

D. pakupya

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

237. “He has bone fracture” siya ay may _________ .

A. bali

B. balì

C. balí

D. Balî

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

238. Ang proseso ng pagsasalita ay nagmula sa mga mekanismo na siyang nagkokoordineyt upang makalikha ng isang makabuluhang tunog nasiyang bumubuo ng wika. Ang wika naturang pahayag ay tumutukoy sa anong daynesyong pangwika?

A. Historikal

B. Sosyolohikal

C. Polisopikal

D. Pisyolohikal

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

239. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pormasyon ng pantig?

A. tran-sak-syon

B. tran-saks-yon

C. trans-ak-syon

D. trans-aks-yon

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

240. Ilang panlapi mayroon ang salitang MAGDINUGUAN?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

241. Nilalayon ng pagturo ng Filipino para sa batayan edukasyon ang pagkakuto ng tiyak na istrakturang grammatika ng wika kaaknsabay ng maunwang pagbasa. Ano ang tawag s tunguhin nito?

A. Dulog interdisciplinary

B. Dulog Grammar Through text ang type (TGTT)

C. Dulog Multiple Intelligence

D. Dulog Pinogrammang Pagututuro

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

242. Ano dapat isaalang-alang sa paggamit ng TGTT sa pagaaral ng istrukturang gramatikal sa kurikulum pangwika

1. Paglalapat

2. Pagsasaul ng mga tuntunin at pamantayan maging mga anyo teksto

3. Pagsusuring pangnilalaman na kung saan bumubuo ang mga mag-aaral ng pansariling palagay

4. Pagkilala sa tiyak na uri ng teksto

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 1, 3 at 4

C. Tambilang 1, 2 at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

243. Ito ay haligi ng pagkatuto na nakatuon sa kakayahanang ng mga mag-aaral na maipapamalas ang kanilang angking kasanayan at husay sa paglikhang isang produkto gamit ang kanilang natutuhan at kaugnay na karanasan

A. Pagkatutong pangkabatiran

B. Pagkatutuong panggawain

C. Pagkatutong pangkaganapan

D. Pagaktutong pangbukluran

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

244. Bakit pinipiling muling isama sa kurikulum ng Filipino para sa antas sekondari ang apat na kilalang obra maestro (ibong adarna, Florane at laura, Noli Me Tangereat elfilibustirismo)?

A. Upang mabigyang daan ang panitikan sumasailalim sa ating pagaka Filipino

B. Upang maitangi ang mga naturang akda na higit sa lahat ng iba pang akda

C. Upang maging daan ito sa pagpahalaga sa ganda n gating sarilign panitikan

D. Upang makilala at masuri ang mga tauhan at maunawaan ang nilalaman ng mga ito.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

245. Sa anong antoas sa sekondari inintegreyt ang mga akdang rehyunal at Asyano na nakasalin Filipino na nagiing saligan ng mapanuring pamumura gamit nag ilang pamantayan istandard at teorya?

A. Unag Taon

B. Ikalwang taon

C. Ikatlogntaon

D. Ikaapat na Taon

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

246. Pagsunod-sunurin ang mga inasahang bunga ng pag aaral ng Filipino sa bawat taon ay nakabatay sa kurikulum ng FIipino para sa Batayang Edukasyon sa antas sekondari.

I. nagtataglay ng kahusaya, kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng kritikal na pagpapasya upang mabigyang halaga an gating pambansang panitikan

II. Nagtataglay ng kognitibong kasanayan at kahusayan sa maunawang pagbasang iba’t ibang teksto at nagagamit nang wasto ang angkop na istrukturang grammatical sa akademikong pakikipagtalastasan.

III. Nagtataglay ng kahusayan kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng mapanuring paghuhusga sa kagadahang at sining ng panitikan sa tulong ng mga akdang rehyunal at Asyanon na nakasalin sa Filipio

IV. Nagtataglay ng sapat na kasanayan at kadalasang nagagamit ng wasto ang mga angkop na istrukturang grammatikal sa isang iskolaring pakikipagtalastasan

A. II-III-IVI-II

B. IV-II-I-III

C. IV-III-II-I

D. I-II-III-IV

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

247. Ang mga sumusnod ay mungkahing estratehiya ng Filipino ayon sa binagong kurikulum na maaring maging saligan ng pagtataya at pagmamarka.

I. Panggagad (simulation)

II. Pagsasatao ( role playing)

III. Pagsasaulo (memorization)

IV. Pangkatng Gawain ( group of dynamic)

A. I at II lamang

B. II at IV lamang

C. I, II at IV

D. I, II,III at IV

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

248. Binibigyang diin ang awtentikong pagtataya sa pagkatuto ng wika na nakasalig sa binagong kurikulum. Ang mga sumusunod ay mga gawaing awtentikong sa pagtuturo ng wika maliban sa isa.

A. Paggawa ng dayorama

B. Pagdaraos ng eksibit

C. Paggawa ng portpolyo

D. Pagsagot sa tanog na pasanaysay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

249. Ano ang katotohanan sa likod ng tradisyunal at awtentikong pagtataya sa pagkatulong pangwika?

A. Ang tradisyunal ay higit na mahalaga kaysa awtentiko sapagakat ito lamang ang nakapagsusulit nag tumipak sa kanilang natutunan.

B. Ang awtentikong pagtataya ay higit na mahalaga kaysa sa tradisyunal sapagkat ito ay mas nakapagpamalas ng mas mataas na ebidensya ng bungang pagkatuto.

C. Kapwa ang tradisyunal at awtentikong pagatataya ay hindi gaanong mahalaga sa pagtuon sa bunga ng pagkatuto.

D. Kapawa ang tradisyunal at awtentikong pagtataya ay hindi gaanong mahalaga sa pagtuon sa bungang pagkatuto dahi sa kakulangan ng relayabiliti at validity ng mga ito.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

250. Isunolong sa kurikulum a Filipino para sa batayang edukasyon ang kooperatibo pagkatuto sa pamamagitan ng mga pangkatang Gawain na lumilinang ng sama-samang pag-unlad ng kasanayang pangwika ng mga magaaral. Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa hamon ito.?

A. Kamera flas focus

B. Group Mapping Activity

C. Direct Reading thinking Activity (DRTA)

D. Fishbowl Teknik

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status