You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 6 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 6 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 6 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 6 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 6 of the Series

MCQ in Filipino Part 5 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

251. Anong dulog sa pagtututo ng wika ang nasasalig sa paunang kaalaman at karanasan ng mag-aaral? Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa hamong ito?

A. Kontruksyonismo

B. Kooperatibong Pagkatuto

C. Pagtuturo Batay sa Nilalaman

D. Interdisiplinari

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

252. Anong uri ng pangungusap na walang simuno ang nasa halimbawa. “Bukas na”

A. Penomenal

B. Temporal

C. Sambitla

D. Eksistensyal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

253. Tukuyin ang pokus ng nakasalunguhit sa sumusunod na pangungusap “Ikinagalit ng guro ang pagliban ng mga mag-aaral nang walang paalam.”

A. Pokus ng benepaktibo

B. Pokus instrumental

C. Pokus Kusatibo

D. Pokus ganapan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

254. Alin sa mga sumusunod na salita ang may wastong gamit ng gitling?

I. Malayu-layo

II. Bhay-kubo

III. Ika-lima

IV. Barong-tagalog

A. II, II at IV

B. I, II at III

C. I, II at IV

D. I, II, II at IV

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

255. Alin sa mga bahagi ng pangungusap ang mali ang pagkakagamit?

Sino sa atin ay walang karapatang humusga sa iba. Walang mali.

1                                2                             3                             4

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

256. Ang mga kambal ay parehong lumahok sa patimpalak-kagandahan. Walang mali

1                                    2                                        3                                    4

A. Ang mga kambal

B. parehong lumahok

C. patimpalak-kagadahan

D. walang mali

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

257. Ano ang may maling gamit sa pangungusap na ito? Ang tao nna di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan.

A. gamit pantukoy

B. gamit ng pang-ukol

C. gamit ng pangatnig

D. gamit ng pang-angkop

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

258. ___________ mo delata ang abrelatang iyan.

A. Impambukas

B. Ipangbukas

C. Ipagbukas

D. Ipabukas

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

259. Kung ano ang ginawa mong kasamaan sa iyong kapwa ngayon, ay _________ ang kapalit nito pagdating ng panahon.

A. mabigat

B. mas mabigat

C. napakabigat

D. kapantay ng bigat

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

260. ng _________ ay nakamit ni Bb. Cruz

A. unang gantimpala

B. isang gantimpala

C. mga gantimpala

D. ibang gantimapala

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

261. Alin sa mg sumusunod ang may tamang transkripsyong morponemiko sa salitang na ang tinutukoy ay gobyerno?

A. /pamahalaan/

B. /pama:halaan/

C. / pamaha:laan/

D. /pa:mahalaan/

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

262. may maga salitang maaraing magpalitan ng ponema ngunit di maapektuhan ang kahulugan ng mga ito. Alin sa mga sumusunod na ponema ang maaring malayang magpalitan.

A. /d-r/

B. /w-y/

C. /o-i/

D. /h-n/

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

263. Alin sa mga sumusunod na titik abecedario ang nanatili sa ortograpiyang Filipino?

A. ch

B. II

C. ň

D. rr

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

264. Sa salitang PANREGALO, ano ang tawag sa nakakabit sa unahan ng salitang ugat?

A. alopono

B. alomorp

C. ponetik

D. ponemik

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

265. Ilang ponema mayroon ang salitang galunggung?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

266. Maraming salitang maaring hanguin sa isang salita sa tulong ng mga moperma. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na mopermang dervivasyunal?

A. Kumain

B. Kainin

C. Kinain

D. Kainan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

267. May mga salitang naglilipat ng lugar ng ponema lalo na kung nagsisimula sa /1/ o /y/ at ginigitlapian ng /-in/ laya nagkalalpit ang posisyong ng /1/ at /n/ at nagiging /ni/. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na _________ .

A. pagpalit-ponema

B. reduplikasyon

C. pagkakaltas

D. metatesis

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

268. Ang salitang BUKAS, kapag nilagyan ng hulaping /-an/ ay magiging bukasan. Sa anyong morpoponemik, kina-kailangan mawala ang tunog na /a/ sa salitang ugat upang maging katanggap-tanggap.

A. Paglilipat-lipat

B. Pagpapalit-ponema

C. Pag-uulit

D. Pagkakaltas

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

269. Sa salitang KAKANTA-KANTA ay may nagaganap na paguulit na nasa anyong ________ .

A. ganap

B. parsyal

C. pinaghalong ganapat at parsyal

D. di maituturing na ganap o parsyal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

270. Karaniwan nang pinaiikli o pinaguugnay ang mga pinagsamang. Salita sa Filipino upang magtaglay ng dulas sa pagkabigkas at pagpapaikli at ng pagpahayag nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod maliban sa isa.

A. Banyuhay

B. Kalsada

C. Sikhay

D. Bahaghari

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

271. Nagpauunlad ang wika sa pamamagitan ng paghango ng iba’tibang anyo ng salita mula sa isang payak na salita kapatid ang naiiba ayon sa pagkakaugnay ng kahulugan nito?

A. Kapatiran

B. Kapatid-patid

C. kinakapatid

D. Magakakapatid

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

272. Alin sa mga sumusunod napatinig ang binibigkas kung ang harap na bahagi ng dia ay nasa posisyong mataas?

A. a

B. e

C. i

D. o

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

273. Alin sa mga sumusunod na simblong ginagamit sa transkripsyong ponetiko?

A. /h/ o glottal palusot

B. bracket

C. // o virgules

D. / : / o diin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

274. Ang mga sumusunod ay salik na kaibigan ng tao upang makapagsalita.

I. Pinaggagalingan ng lakas

II. Artikulador

III. Resonador

IV. Tunog

A. I,I a III

B. I, III at IV

C. II,III at IV

D. I, II,III at IV

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

275. Kapag ang salita sa isang dayalekto ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dayalekto, ito ay tinatawag na ________ .

A. true cognates

B. false cognates

C. language ambiguities

D. dialectal accent

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

276. Ibigay ang dalawang dahilan kungbakit itinuturo ang Filipino sa mga paaraang pang Batayang Edukasyon alinsunod sa tagubiling pangkurikulum.

I. Sapagkat ito ay kurikulum bilang isang subject pangwika

II. Upang magamit ang wika bilang pangklasrum sa iba pang sabjek na ginagamitan nito.

III. Nang sa gayun ay matugunan ang pangangailangan hinihingi ng Kagawaran hingil sa pagpapatupad ng patakarang pangwika

IV. Bilang pagharap sa mga hamon ng edukasyon lalo na sa mga tagubilin hinggil sa batayang “Mother Tongue”

A. I at II

B. I at III

C. II at III

D. III at IV

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

277. Ayon kay Otanes (2011) sa anumang balaking bumubuo ng isang kurikulum pangwika linakailangan nakapokus ito sa mga mag aaral upang matututo sila ng wika taglay ang mga sumusunod na adhikain maliban sa isa.

A. Makapaghanapbuhay

B. Makapmuhay ng tama

C. Mamuhay nang Malaya

D. Mapahalagahan ang kagandahan ng buhay

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

278. Alin sa mga sumusunod ang nagging saligan ng batayang konseptual sa pagtuturo ng Filipino sa lebel sekondari?

1. ito ay dapat nakapkus sa mga mag-aaral

2. ito ay nakatuon sa teorya ng pagkatuto at pagtuturo ng wika

3. Ito ay nakasalig sa istrakturang grammatical

4. ito ay ay nakapokus sa guro ng wika bilang sentro ng gawaing pagtuturo

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang1,2 at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

279. Kung nais ng guro na gawing lunsaran ng kanyang aralin sa wika ang pagbeyk ng keyk, anong uri ng texto ang kanyang gagamitin?

A. Jornalistik

B. Prosijurnal

C. Literari

D. Referensyal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

280. Ang mga sumusunod ay nagging saligan ng kurikulum sa Filipino para sa batayang edukasyon maliban sa isa.

A. Visyon- Misyon ng kagawarang ng edukasyon

B. Haligi ng pagkatuto

C. Ang guro at mg kanyang kwalipikasyon

D. Magkaroon kasanayan komunikatibo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

281. Isang uri ng pagsasalaysay na naglalayong makapagbigay at makapagiwan sa mambabasa o tagapagkinig ng kailangan italang mga pangyayari.

A. salaysay ng mga pangyayari

B. salaysay ng pangkasaysayan

C. salaysay ng paglalakbay

D. salaysay na nagpapaliwanag

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

282. Ang mga sumusunod ay kailangan ng mabuting pagsasalaysay. Alin ang hindi nabibiang dito?

A. Makatawag-pansing pamagat

B. Makabuluhang paksa

C. Masalimuot na kawil ng mga pangyayari

D. Kawili-wiling simula’t wakas

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

283. Uri ng talambuhay na kung saan ay binibigyan-diin ang layunin, kaisipan at simulain ng taong pinapaksa at ipinapaliwanag ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang tagumpay o pagkabigo.

A. Talambuhay ng panlahat

B. Talambuhay n pang-iba

C. Talambuhay na pansarili

D. Talambuhay na pantampok

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

284. Basahin ang sumusunod na paglalarawan at tukuyin ang uri nito. Maraming tao ang paroo’t parito. Di magkamayaw, nagkakagulo, nagkakaingay sa pagdating ng mga mamimili at kanya-kanya silang hila sa mga ito a pagkukumbinsi.

A. Karaniwang paglalarawan

B. Masining na paglalarawan

C. Di-karaniwang paglalarawan

D. patayutay ng paglalarawan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

285. Splasssshhhh….. Sa bawat pagsalpok ng alon sa may batuhan, sa bawat paghampas nito sa isang dalampasigan.

Anong tayutay ang ginamit sa pahayag?

A. Transferred epithets

B. Anithesis

C. Onomatopia

D. Alliteration

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

286. Alin sa mga sumusunod ang may tamang halimbawa ng tayutay?

A. Tulad mo’y isang alitaptap sa hanginmetaphor

B. Sampung palad ang aki’y nakaabangapostrophe

C. Ang wakas ay isang panibagong simula ng isang pakikihamon- synecdoche

D. Bumabait…… bumubuti ang kalagayan niya – metonomy

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

287. Anong uri ng pangangatuwiran ang tanging sa Pilipinas lamang mayroon at wala sa anumang bansa?

A. Debate

B. Balagtasan

C. Pagtatalo

D. Pep talk

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

288. Pansinin ang mga paglalarawan at ibahagi ng pagtatalo at tukuyin ang uri nito.

1. ang bawat koponan ay binubuo ng dalawa o tatlong kasapi

2. May walo o sampung minuto ang bawat isa sa pagmamatuwid

3. Magkakaroon ng tigatlong sandali ng tanungan at pagtutuligsa ang mga kasapi

4. magkaroon ng limang sandali sa pagtuligsa ng punong ng bawat koponan

A. pagatatalong pormal

B. pagtatalong Lincoln-Douglas

C. Pagtatalong Oregon-Oxford

D. Pagtatalong Oxford

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

289. Ang mga sumusunod ay mga panununtunan sa pagkilatis ng isang salin ayon kay tylter (1972) maliban sa isa

A. Ang isang salin ay kailangan katulad na katulad ng orihinal sa diwa o mensahe nito.

B. ang estilo at parran ng pagsulat ay kailangan katulad ng sa orihinal

C. ang isang salin ay dapat na maging maluwag at nagaang basahing tulad ng orohinal

D. Isanasaalang-alang sa pagsasalin ang saloobin at pananaw ng tagapagsalin

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

290. Ang antas ng pagsalin na tumutukoy sa panlahat at grammatikal batay sa kaisipan himig ng damdamin at mga pagpapalagay na naglalantad ng kabuuang larawan kung saan iaakma ang lebel ng wika.

A. Cohesion Level

B. Textual Level

C. Referensyal Level

D. Natural Level

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

291. Ito ay isang uri ng pagsasali na umaayon sa parehong disenyo ang isinasalin kabilang na ang pagsasalin ng salita, parirala, pangungusap mula Filipino sa Ingles.

A. Pagsasaling Idyomatiko

B. Pagsasaling Literal

C. Pagsasalin ng mga Akdang teknikal

D. Pagsasalin ng Tula

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

292. Alin sa mga sumusunod ang panununtunan at pamantayan sa pagkakaron ng isang wasto at mabisang pagsasalin?

1. kailangan malinaw ang layunin ng orihinal na teksto

2. iba ang pagsasalin para sa mga bata kaysa sa mga matatanda

3. Kailangan maging konsistent ang anyo ng salin sa orihinal

4. Isaalang-alang ang tunay na pangangailangan

A. tambilang 1 at 2 lamang

B. tambilang 3 at 4 lamang

C. tambilang 1,2 at 3

D. tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

293. Ang mga sumusunod ay mga kailangan ng komunikatibong salin sa ayon kay newmark (1991) maliban sa isa.

A. Ang tuon ay sa tagasalin

B. Matapat at mas malaya

C. Mabsia at magaang basahin

D. Mas maliwanag

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

294. Ito ay yugto ng pagsalin ayon kay newmark (1998) bilang paraan ng pagtataya kung nailipat nang sapat ang mensahe sa tungtunguhang lengguwahe at upang matiayak na taglay ng salin ang mga katangian ng isang mahusay na salin.

A. Paghahanda sa pagsalin

B. Aktwal na pagsalin

C. Rebisyon ng isalin

D. Ebalwasyon

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

295. Alinsa mga sumusunod ang katanggap-tanggap na syentipikong pananaliksik pangwika na may bangkop na pamagat alinsunod sa mga patakaran at pamantayan?

A. isang sarbey sa opportunidad na makapagtrabaho at mga programang pagsasanay wika.

B. estilo ng pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na taon sa sekondari ang kaugnayan nito a kanilang kakayahang komunikatibo: batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso

C. Isang pag-aaral hinggil sa kalakasan at kahinaan sa filipino ng mag mag-aaral

D. kaalamang pambalarila at pampanitikan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang arambulo

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

296. Ano ang kadalasang iminunkahing paraan sa pagbibigay-kahulugan sa mga termino sa isang pananalisik pangwika?

A. operasyunal

B. Konseptual

C. Teoretiakl

D. Sayantifik

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

297. Ano ang pagakakaiba ng malaya at dimalayang baryabol ng isang pananalisik?

A. ang malaya baryabol ay mga sanhi samantalang and di malaya ay yaong kinalalabasan resulta o layunin ng isinigawang pag-aaral

B. ang malaya ay napapalitan samantala ang di-malayang ay hindi

C. ang malaya pansamantalang baryabol lamang samantala ang si-malaya ay permannente.

D. Ang malaya ay nabibilang at nakokompyut sa pamamagitan ng istatistika samantala, ang di-malaya ay nahihinuha o naipapalagay lamang.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

298. Kung nais na pag-aralan ang kauganayan ng kakayahang komukatibo ng mga mag-aaral sa kanilang propayl tulad ng eksposyur sa midya ay edukasyong natapos ng magulang anong desisyon pampananaliksik ang naangkop gamitin.

A. ekspiremental

B. dokumentari Analisis

C. pag-aaral korelasyunal

D. pag-aaral ng kaso

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

299. Uri ng panaliksik na itinuturing na may mas tumpak na tgalay na resulta bagaman may kaakibat na isyu hinggil sa relayabili nito. Kaya naman, kinakailanagan ang maingat na pagproseso lalo na sa pagpili at pagbuo ng pangkat na lalahok sa naturang gagawing pag-aaral upang matugunan at masolusyunan ang mga balakid o sagabal.

A. historical

B. ekspiremental

C. penomenolohikal

D. Etnograpikal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

300. Kung nais mong pag-aralan ang natamanog akademik performance ng mga mag-aaral sa balarila, anong instrument ang pinakaangkop mong gamitin tungo sa mas makabuluhang resuta o kalabasan?

A. sarbey

B. intervyu

C. projektib-teknik

D. Pagsusulit

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status