You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 9 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 9 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 9 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 9 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 9 of the Series

MCQ in Filipino Part 8 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

401. Ayon sa akdang “Tumanggap Ako ng mga bulaklak sa Araw na ito”, anong araw huling tumanggap ng mga bulaklak ang tauhang nagsasalaysay sa tula?

A. Kaarawan

B. Anibersaryo

C. Libing

D. Araw ng mga Ina

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

402. Samakatuwid ang akdang “Tumanggap ako ng mga Bulaklak sa Araw na ito” ay isang __________.

A. Komedya

B. Trahedya

C. Romansa

D. Parsa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

403. Ayon sa kwentong “Ang Inang Anak” ni Thu Van ng Vietnam, ano ang ibig sabihin ng kamatayang “bat doc ky tu”?

A. Kamatayang parusa ng kasalanan

B. Pagtatakda ng kamatayan ayon guhit ng kapalaran

C. Paglilibot ng kaluluwa ng mga namamtay sa akdisdente hanggang sa araw ng talaga nilang kamatayan

D. Kamatayang biglaan at di napaghandaan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

404. Kung susuriin an kwentong Asyano na “Mga Magnanakaw” ni Yanti Soebiakto, ito ay nagpapamalas ng anong teoryang pampanitikan?

A. Sikolohikal

B. Sosyolohikal

C. Markismo

D. Dekontruksyon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

405. Ilarawan ang kwentong Asyano “Ang ikatlong Baytang” ni Shanon Ahmad.

A. Ito ay tungkol sa yugto ng pagsilang

B. Ito ay tungkol sa yugto ng kamatayang

C. Ito ay tungkol sa yugto ng buhay

D. Ito ay tungkol sa yugto ng tagumpay

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

406. Itinuro ni Titser ang wika gamit ang pamamaraang na kung saan inilalahad niya sa mga mag-aaral ang proseso ng paggawa ng mungkahing pangkalakal pagkatapos ay nagtanong siya ng tungkol dito. Ibigay ang layunin ng guro.

A. Nahihinuha ang paksa ng usapan

B. Natutukoy ang mahahalagang kasipan at pagtatanggal ng mga di-mahalaga

C. Nakakalap ang mahahalagang impormasyonsa pamamagitan ng pagtatala

D. Nahihinuiha sa mga pahiwatag na impormasyon ang intension at saloobin ng tagapagsalita

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

407. Si Jose ay masusing inaanalisa ang mga impormasyon napakinggan batay sa mga ebidesya o patunay. Kung gayon, taglay ng naturang mag-aaral ang __________ .

A. marginal o passive na pakikinig

B. masigasig na pakikinig

C. mapanuring pakikinig

D. maglugod na pakikinig

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

408. Kapag ang mag-aaral ay may laton sa pakikinig na mahango ang kahulugan ng mensahe sa pamamagitan ng pag-unawa sa lahat ng datos panglingwistika, maituturing na siya ay gumagamit ng prosesong _________.

A. top down

B. bottom-up

C. aktibong pakikinig

D. pagdinig vs. pakikinig

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

409. Basahin at unawain ang sumusunod na dayalogo na ginawang lunsarang ng guro sa pagtuturo ng wika.

Maria: Kumusta na mare, anon a balita sa iyo?

Josephine: Heto mare, Ok naman medyo sinuwerte lang sa Japan. Ikaw balita ko asensado ka na din daw?

Maria: Hindi naman masyado marepinalad lang sa negosyo, alam mo na konting sakripisyo, sikap at uwido

Josephine: Talaga? Kung gayon, masayang-masaya ako para sa iyo, mare

Anong dulog sa pagtuturo ng pakikinig ang kapuna-puna sa nabanggit na usapan?

A. Pagkukumpol

B. Pag-uulit

C. Pinaikling anyo

D. Interaksyon

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

410. Ang mga sumusunod ay talaan ng mga patnubay o simulating nakatutulong sa mabisang pagtuturo ng pakikinig maliban sa isa sa. Ano ito?

A. Maglaan ng mga tunog o set ng Gawain na ngkoop sa kakayahan ng mga mag-aaral

B. Tiyakin lubos na nauunawaan ng mga mga mag-aaral ang kanilang gagawin bago ito sisimulan

C. Bigyan ng sapat n panahon ang mga mag-aaral na basain ang mga tanong nila sa pakinggan ang mga mag-aaral na basahin ang mga tanong bago nila pakinggan ang awdyomateryal na angkop para dito.

D. Maaring iparinig sa klase ang isang awdyo-materyal nang hindi pa paunang pakinggan ng guro.

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

411. Sa pagtuturo ng isang kwentong napakinggan mula sa isinateyp na material, ano ang maituturing na pinakamabisang estratehiya?

A. Pagguhit sa mga tauhan o tagpuan ng kwento

B. Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa kwentong napakinggan

C. Pagsasadula ng mga pangyayaring mula sa kwentong napakinggan gamit ang sariling likhang dayalog sa kaligiran pang-araw na buhay

D. Pagsusuri sa kwento gamit ang mga cohesive devices

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

412. Sa pagpaplano ng isang aralin alin sa mga sumusunod ang mabisang gamitin estratehiya bago making?

I. Pagpukaw sa kawilihan ayon sa tekstong napakinggan

II. Pagtukoy sa ilang dating kaalaman o impormasyon na makakatulong sa pag-unawa ng tekstong pakikingan

III. Pagsasagot sa mga tanong hinggil sa mensaheng napakinggan

IV. Paghawan ng sagabal na talasalitaan na maaring madaanan sa pagtunghay sa pakikinig

A. I at II lamang

B. II at III lamang

C. I, II at IV

D. I,II,III at IV

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

413. Kung nais ng isang guro ng gumamit ng linya ng awitin bilang lunsaran sa pagkatuto ng pakikinig ano ang maituturing na pinakamataas na antas na Gawain?

A. Ipamalas ang awit na may mga pinalitang linyo nito sa saliw ng likhang musika at indak ng katawan upang mapalutang ang diwa nito

B. Paggamit ng imahenasyon sa pagguhit ng mensahe ng awit

C. Pagbuo ng isang poster o islogan ng halaw sa awit

D. Pagsusuri at pagpapaliwanag ng naturang awit sa anyong debate o talumpati

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

414. Alin sa mga sumusunod ang pinakamabilis, daglian at payak na pagkilatis at pagtataya ng kasanayang pagsasalita?

A. Pagbigkas ng isang dagliang talumpati

B. Madamdaming pagbigkas ng isang tual

C. Aktibong pakikilahok sa talakayan

D. Pagganap sa isang tauhan ng dula-dulaan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

415. Si titser Abby ay nagbigay ng gawaing pananaliksik sa mga naatasang mag-aaral hingil sa mga napiling paksa at na kanilang iuulat sa susunod na pagkikita. Ang naturang Gawain ay nagtataglay ng anong tungkulin ng wika?

A. Transaksyunal

B. Interaksyunal

C. Interpersonal

D. Reperensyal

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

416. Alin sa mga sumusunod na gawaing pangklasrum ang nagtataglay ng tungkuling transaksyunal sa pagsasalita?

A. Pagsasagawa ng balitaan

B. Pagpapamalas ng isang dayalog para sa dula-dulaan

C. Pagdaraos ng isang pagtatalo hinggil sa napapanahong isyu

D. Pagbabahaginan ng pananaw sa isang forum

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

417. Ang pagsasalita na kadalasan nagaganap sa klase tulad ng talakayan, paguulat pagtatanong, lektyur at iba pang kaugnay na Gawain ay nagpapakita ng tungkuling.

A. Direktiba

B. Referensyal

C. Imahinatibo

D.Estetiko

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

418. Anong tanong ang maaring buuin ng guro na nailalapat sa sumusunod na layunin may tungkulin interseksyunal? “Naipapahayag ang samdamin o niloob at nakapagbibigay ng sariling saloobin o opinion hinggil sa paksa”

A. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong maging pangulo n gating bansa, paano ninyo masolusyunal ang kahiarapan?

B. Anu-aon ang mga pangungusap sa loob ng talata ng tumukoy sa konsepto ng sakripisyo

C. Anong konsepto ang napapaloob sa Kwento ni Mabuti?

D. Ano ang dahilan ng madalas na nararanasan pagbaha sa iba’t ibang panig ng mundo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

419. Kung magtuturo ng pagbigkas ng tula sa mga mag-aaral ang istilong pagsasanay o drill, ano ang wastong pagkakasunod-sunod ng proseso?

1. Pagbibigkas ng guro sa tula

2. Sabayang pagbibigkas ng klase sa tula

3. Pagtawag sa ilang mag-aaral para bigkasin ang tula nang isahan

4. Maliit na pangkatang pagbigkas ng bawat bahagi ng tula

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

420.Ipinalarawan ng guro sa mga mag-aaral ang mga nakasabit na bola sa kisame na may iba’t ibang kulay at laki. Ang mga mag-aaral ay nagbigay ng iba’t ibang pananaw hinggil ditto. Wika ng isang mag-aaral, “Ang mga bolang iyan ay maihahantulad sa pagkakaiba-iba ng tao, may mayaman at may mahirap; may Malaya at may alipin; may pinagpala at mayroon ding pinagkaitan subalit sa dulo ng lahat ay pare-parehosilang nilalang sa sanlibutan mula sa iisang ng Maylikha bagama’t iba-iba ang sinapupunang pinagmulan at baying kinalalakihan.’

Ang naturang pahayag ay maituturing na nasa anong antas ng paglalarawan?

A. Kababawan

B. Kalooban

C. Kalaliman

D. Kaibuturan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

421. An mga sumusunod ay mabisang simulain na dapat isaalang-alang ng guro sa pagtuturo ng pagsasalita ng tungo sa maunlad na pagkatuto maliban sa _______.

A. isaalang-alang ang buong pagkatao ng bawat mag-aaral

B. bawasan ang pagkabahala at pag-aalala ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng mga aralin mula sa mahirap pagtungo sa madali

C. pananatilihin ang pantay na pagtuon sa kawastuhan at katatasan sa pagsasalita

D. Pag-iba ibahin ang mga kaparaanan ng interaksyon sa klase

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

422. Dapat bang madalas na iwinawasto ng guro ang pagkakamali ng mag-aaral sa pagbigkas ng istraktura ng wika?

A. Oo, upang ganap niyang matamo ang masteri ng wika nang mabilisan at kaaya-aya

B. Hindi, sapagkat higit na babagal ang knyang pagkatuto dulot ng pandamdaming sagabal tulad ng pagkahiya na maidudulot nito.

C. Oo, sapagkat ang layunin ng pagtuturo ng pagsasalit ay matiyak na nagagamit ng wasto ang mga salita ayon sa istruktura nito.

D. Hindi sapagkat mas mahalaga ang lakas ng loob sa pagsasalita kaysa kawastuhan ng istruktura ng wikang sinasalita

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

423. Higit na naipapamalas ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan komunikatiba sa pamamagitan ng paglalapat ng wika sa mga sitwasyong pang-araw araw na buhay.

Samakatuwid, ito ay nasa yugto ng _______ .

A. paglalahad

B. pagsasanay

C. paglalahat

D. aktwal na pagsasalit

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

424. upang ganap na mapaunlad ng guro ang kasanayanang pagsasalita na malimitahan niya ang pagbibigay ng tanong sa talakayan o tinatawag na “core questions” ano an dahilan?

A. Upang mapadali ang talakayan sa klase na kung saan mas marami ang nakakalahok

B. Upang mas maraming mag-aaral ang mabibigyan ng pagkakataong magpahayag ng ideya o saloobin at malayang makilahok sa talakayan

C. Upang mas maraming panahon ang maigugol sa pagsulat ng pagsusulit

D. Upang maging madali para sa guro ang paghahanda at mas malaking panahon ang maigugol sa pagtatama ng Gawain.

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

425. Ayon kay Coady, kapag ang isang mag-aaral ay nakatuon sa impormasyong pangwika tulad ng balangkas ng pangungusap at batayang hulwaran sa kanyang binabasa, siya ay nagpapamalas ng anong estratehiya?

A. Semantika

B. Sintaktika

C. Leksikal

D. Grapopomik

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

426. Ang mga mag-aaral ng III-Mahogany ay pinagbasa ng guro hinggil sa mga paksang tumutuon sa mga isyong panlipunan na kanilang ibinahagi sa klase. Pagkatapos mailahad ay binigyan ng pagkakataon ang mga mag-araal na makapaglahad ng sarili nilang pananaw.

Ang naturang kaganapan nabanggit ay nagpapatunay lamang na __________ .

A. ang pagbasa ay isang prosesong interaktibo

B. ang pagbasa ay isang sistema sa pagtataguyod

C. ang pagbasa ay isang proseso ng pagiisip

D. ang pagbasa ay isang estetiko o panibangang Gawain

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

427. Kapag ang pagbasa ay nakasalig sa mambabasa bilang isang napakaaktibong kalahok sa prosesong ito mula sa kanyang taglay na dating kaalaman at sariling kakayahan sa wika, ito ay sumasailalim sa ________ .

A. teoryang bottom-up

B. teoryang top-down

C. teoryang interaktibo

D. teoryang metakognisn

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

428. Alin sa mga sumusunod na gawaing ang nagtataglay ng metakognisyon sa pagbasa?

1. Pag-aanalisa ng isang teksto

2. Paglikha ng sariling simula, sukdulan at wakas ng binasang katha

3. Pagpapakita ng dula-dulaan gamit batay sa mga tagpong nagpalutang ng diwa sa kwento

4. Pagbibigay kahulugan sa mga simbolong nakalimbag sa mga pahina

A. tambilang 1 at 2 lamang

B. tambilang 2 at 3 lamang

C. tambilang 1,2 at 3

D.tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

429. Ang mga mag-aaral ng Mataas na Paraan ng Bayabas ay nakalilinang na ng kasanayan sa mabilis na pagbabasa at pagunawa sa teksto bunga ng masigasig ng pagtitiyaga ng guro sa paggabay sa kanila. Ito ay malinaw na nagpapakita na ang mga naturang mag-aaral ay nasa anong yugto ng kahandaan sa pagbasa?

A. Panimulang Pagbasa

B. Maunlad na Pagbasa

C. Malawakang Pagbasa

D. Kahandaan sa pagbasa

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

430. Batay sa mga pag-aaral alin sa mga sumusunod ang maituturing na salik na may tuwirang kinalaman sa kahandaan sa pagbasa na dapat maisaalang-alang ng guro tungo sa akademikong pagkatuto?

A. Kagulang pisikal at mental

B. Personalidad, karanasan at pinag aralan ng magulang

C. Kagulangang sosysal at emosyonal at antas ng pamumuhay

D. Wika, kultura, kaligiran at baying pinagmulan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

431. Upang matukoy ang kasingkahulugan ng mga salitang hinango sa binasang teksto gumuhit si Titser Ana ng mga kahon sa pisara bilang palatandaan sa mga titik na bubuo sa hinahanap na talasalitaan. Batay nabanggit na halimbawa anong estratehiyang ang ginamit ng guro?

A. konpigurasyon

B. simbolismo

C. Contextual Clues

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

432. Ito ay estratehiya sa pagbasa hinggil sa paghahanap ng tiyak na impormasyon para sa katumbas na sagot at kadalasay’y nakatuon sa pagkuha at pagtatala ng detalye.

A. Skimming

B. Scanning

C. Intensive reading

D. Extensive reading

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

433. Si titser Robina ay nag lalahad ng isang kwento sa klase bilang lunsarang-aralin. Naglaan siya ng mga tanong para sa mga mag-aaral; na nagsasaad n g ilang paghuhula a maarign kalabasan ng ilan pang sumusunod ng tagpo. Anong estratehiya sa pagbasa ang tinukoy sa naturang sitwasyon pampagtuturo?

A. KWL

B. DRTA

C. GMA

D. QAR

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

434. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tanong. Pagkatapos ay tukuyin ang lebel ng komprehensyon ang isinasaad nito.

“Sa iyong palagay, ano ang nararamdaman ng mga taong nagsisikap na makapaghanap buhay sa ibang bayan ngunit patuloy na nilulusay naman ng kanilang mga anak ang kanilang pinaghihirapan?

A. Literal

B. Interpretasyon

C. Mapanuri

D. Malikhain

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

435. Sa pagtuturo ng isang binasang teksto, pinlano ni Titser Manalo ang araling susukuan sa kasanayan ng mga magaaral sa paghula ng maaring maganap. Ang naturang estratehiya ay napapaloob sa anong antas ng pag-iisip?

A. Pakwtal lebel

B. Interpretatib lebel

C. Aplikatibo lebel

D. Transaktib lebel

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

436. Ang klase sa filiino ay pinangkat ni Gng. Arceo upang basahin ang isang kwento. Pagkatapos ay pinagawa niya ang bawat pangkat ng mapa ng konsepto hinggil sa kanilang binasa a kanilang ipinakita at ilalahad sa klasae.Anong estratehiya ang ginamit ng guro as nasabing sitwasyon pampagtuturo?

A. KWL ( what I know, want to know learned )

B. GMA ( Group mapping activity)

C. DRTA (Direct Reading Teaching Activity)

D. ReQuest ( Reciprocal Questioning)

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

437. Ang korespondensya, memoranda plano, proposal, ulat at adbertisment ay mga anyo ng anong uri ng suatin?

A. Sulating personal

B. Sulating transaksyunal

C. Malikhaing sulatin

D. Malayang sulatin

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

438. Alinsa mga sumusunod ang kaisipang naaaon sa pagtuturo ng pagsulat?

1. Mahalaga ang hakbang na pagtuturo ng pagsulat

2. Dapat isaalang-alang ang paggamit ng mga mahuhusay na modelo sa pagtuturo ng pagsulat.

3. Dapat ituro ang mga kaalamang pangwika sa angkop sa pangangailangan ng mga magaaral.

4. Dapat bigyang-diin ang iba’t ibang proseso sa pagsulat.

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1,2 at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

439. Alin sa mga sumusunod na simulain sapagtuturo ng pagusulat ang may tunguhin bilang komunikatibo?

A. kontrolado

B. pinatnubayan

C. Malaya

D. Padikta

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

440. Ang mga sumusunod ay proseso ng mabisang pagtuturo ng pagsulat tungo sa kasanayang, pampagkatuto. Ihanay ang mga ito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod: pidbak, rebisyon paggawa ng buradorat editing.

A. 1-2-3-4

B. 3-2-4-1

C. 3-1-2-4

D. 1-2-4-3

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

441. Binasa ng guro ang mga sulatin ng kanyang mga mag-aaral at bumuo siya ng pangkalahatang impresyon. Pagkatapos ay binigay niya ang mga puna upang mapabuti ng mga mag-aaral ang kanilang wika. Anong paraan ng ebalwasyon ang ginamit ng guro?

A. Pagmamarkang holistic

B. Pagmamarkang analitik

C. Mapamiling pagmamarka

D. Dalawahang pokus ng pagmamahal

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

442. Anong proseso ng pag-aaral ng panitikan ang isinisaad ng sumusunod na tunguhin?

“Nailalapat ang mga kaisipang nahango s kwento sa mga sitwasyong nagaganap sa pangaraw araw na buhay.”

A. Pagsusuri

B. Pagtataya

C.Paglalahat

D. Paglikha

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

443. Anong estratehiyasa pagtuturo ng panitikan ang naangkop para sa mga mag-aaral na may biswal na istilo na pagkatuto?

A. Dula-dulaan

B. Pagpapalabas ng pelikula

C. Pagpapatugtog ng musika

D. Pagdaraos ng ulat

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

444. Uri ng banghay na sumasailalim sa katuparan ng isang nasa, pagtatagumpay ng kabutihan sa kasamaan nang sagana.

A. Romansa

B. Trahedya

C. Satiriko

D. Komedya

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

445. Ang katapusan ay simula lamang ng muling pagbangon sa pagkamatay at sa dakong huli tagumpay sa gitna ng pagkabigo mula sa pagsilang hanggang kamatayan ………. Sa dapithapon hanggang sa bukang liwayway “ Ito ay imaheng ________.

A. Arketipo

B. siklikal

C. dayalektal

D. kumbensyunal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

446. Tukuyin ang mga wastong patnubay sa pagtuturo ng tula

1. pagganyak at pagpukaw ng damdamin

2.pagbibigay ng malikhaing imahenasyon

3. pagkakaroon ng marangal na diwa

4. pagtuon sa mahalagang tayutay

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1, 2, at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

447. Alin sa mga sumusunod na paksa ang mabisang unsaran sa pagtuturo ng pagsulat isang sanaysay na may paksang hinggil sa kanilang karanasan?

1. Ang aking karanasan

2. Isang mabisang paglalakbay sa Makulay na Karanasan

3. Isang makulay na paglalakbay tungo sa hiwaga ng Buhay

4. Ang Pasko sa Buhay ko

A. 1-2

B. 2-3

C. 1-3

D. 3-4

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

448. Anong estratehiya sa pagtuturo ng tula ang naangkop sa mga mag-aaral na may mataas na antas ng kasanayang pampagkatuto?

A. Fishbowl Teknik

B. Ulat-Balitaan

C. ReQuest (Reciprocal Questioning)

D. Pagsasatao o Role Playing

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

449. Anong estratehiyang pampagtuturo ang higit naangkop gamitin batay layuning nakasaad sa ibaba?

“Napaghahambing ang bilang ng mga batang nagpatala sa isang paaralan sa loob ng limang taon batay sa nakasaad na datos.”

A. Tsart

B. Grap

C. Talaan

D. Klayn

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

450. Ano ang gagamitin mo kung nais mong ilahad ang propayl mga mag-aaral hinggil sa bahagdan ng kanilang antas na kinabibilangan?

A. Bar graph

B. Pie chart

C. Line graph

D. Pictograph

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status