You dont have javascript enabled! Please enable it! MCQ in Filipino Part 8 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 8 | Licensure Exam for Teachers 2022

MCQ in Filipino Part 8 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 8 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 8 of the Series

MCQ in Filipino Part 7 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

351. Sa pagbuo ng banghay-aralin sa pagsusuring, pampanikan, anong anyo ng pagsusuri ang tumutugon sa layuning makilala ang kasinginan ng paggamit ng mga salitang nakatago ang kahulugan?

A. Pagsusuring panglingwistika

B. Pagsusuri pangnilalaman

C. Pagsusuring pampanitikan

D. Pagsusuring pampagpapahalaga

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

352. May mga akdang sumasalamin sag a kababaihan ang kanilang buhay, pakikipagsapalaran, karapatan at papel na ginagampanan sa lipunan. Sino sa mga sumusunod na may akda ang kadalasang nagtatampok na may akda ang kadalasang nagtatampok ng ganitong anyo ng akda?

A. Elena Patron

B. Genoveva Edroza-Matute

C. Lualhati Bautista

D. Liwayway Arceo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

353. Sa pagtatalakay at pagsusuri ng isnag akda, kadalasa’y napagtututuunan ng pansin ang mga detalye, element at bahagi nito upang itanghal ang pagiging masining at malikhain nito. Anong pagdulog sa panunuring pampanitikan ang napapaloob ditto?

A. Moralistiko

B. Istaylistik

C. Pormalistiko

D. Bayograpikal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

354. Basahin at unawain ang sumusunod na tanong ng guro sa pagsusuri ng isang akda.

Ang mga tagpo sa kwento ay nagpapakita ng takot, pangamba at pagkabigo ng ng tauhan.

May paraan pa kaya upang ang mga ito’y mapagtagumapayan?

Anong dulog sa panunuring pampaitikan ang ipinamalas sa nabangit na tanong?

A. Sosyolohikal

B. Sikolohikal

C. Moralistiko

D. Istaylistik

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

355. Sa panunuring moralistiko anong tanong ang pinakaepektibong gamitin upang magsilbing gabay-lunsaran para sa isang malayang talakayan?

A. Ano ang depinisyon ng pag-ibig sayo?

B. Makatwiran bang isakdal ng isang anak ang kanyang ina dahil sa nagawa nitong kasalanan

C. Anong uri ng pagamamahal ang maari mong ialay sa iyong mga magulang

D. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao?

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

356. Sa akdang “Kwento ni Mabuti” na isang tanyag na akda sa gintong panahon na iniulan ni Genoveva Edroza-Matute ay sumasailalim sa bayograpikal na konteksto ng may-akda. Kung gayon, ang may akda ay isang __________.

A. mag-aaral

B. guro

C. punungguro

D. magulang

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

357. Bilang panunuring historical ang “Mabangis na Lunsod” ni Efren Abueg ay sumasailalim sa isang lugar na ayon sa may-akda ay mga tagpong madalas niyang masaksihan sa tuwing siya ay mapapadaansa naturang lugar sa kanyang pag-uwi mula sa skwela. Ang kanyang tinutukoy na mabangis na lungsod ayon sa kwento ay _________ .

A. Avenida

B. Quiapo

C. Mabini

D. Tondo

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

358. Sa anyong panunuring bayograpikal, matatalos sa kabuuang mga saknong ng Florante at Laura ni Balagtas ang napapaloob na kanyang apat na himagsik. Anu-ano ang mga ito?

1. Himagsik laban sa malupit na pamahalaan

2. Himagsik laban sa hidwang pananampalataya

3. Himagsik laban sa maling kaugalian

4. Himagsik laban sa mababang uri ng panitikan

A. Tambilang 1 at 2 lamang

B. Tambilang 3 at 4 lamang

C. Tambilang 1,2 at 3

D. Tambilang 1,2,3 at 4

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

359. Ito ay isang mabisang estilong ginagamit sa paglikha ng maikling kwento na kung saan sinisumulan ito sa pamamagitn ng paglalahad ng may akda ng isipan at damdamin ng isang tauhan na siyang nagsasalaysay.

A. Dayalogo

B. Baliktanaw

C. Daloy ng kamalayan

D. Pagsunod-sunod ng taagpo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

360. Ang kwentong “Suyuan sa Tubigan”Macario Pineda ay maituturing na isang halimbawa ng _________ .

A. kwentong pangkatauhan

B. kwentong pangkatutbong kulay

C. kwento makabanghay

D. kwentong pangkaisipan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

361. Bahagi ng kwento na nagdudulot ng pananabik sa mambabasa ang bawat tagpo sa kwento at dito nababatid ang katayuan ng tauhan hinggil sa kanyang pagkabigo o tagumpay.

A. Tunggalian

B. Kakintalan

C. Kalakasan

D. Kasukulan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

362. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na salik maikling kwento?

A. Kabanghayan, kakintalan, kapanahunan

B. Kaganyakan, kakayahan, kaliwanagan

C. Kakanyahan, kalaliman, kalikhaan

D. Kaiuturan, kahimigan, kabanghayan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

363. Ibigay ang interpretasyon ng dayagram sa ibaba hinggil sa pagkaugnay ng dalawang konseptong panitikan.

A. ang maikling kwento ay pinakulay na nobela

B. Ang maikling kwento ay pinaikling nobela

C. Ang maikling kwento ay pinaikling nobela

D. ang maikling kwento ay pinalalim na nobela

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

364. Alin sa mga sumusunod ang katangian ng maikling kwento?

I. Isang madula at di malilimutang bahagi ng buhay ang paksa nito

II. May isang pangunahing tauhan na may masalimot na suliranin at gampanin

III. Nakatuon ito sa mahahalagang tagpo

IV. May tiyak na paksa at limitadong konsepto

A. I at II lamang

B. III t IV lamang

C. I,II at III

D. I,II,III at IV

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

365. Basahin at ianalisa ang sumusunod na tafpong halaw sa isang kwento. Tukuyin ang pamagat ng kwento kung san ito hinango.

Tinapakan ng batang babae ang kupi at kalawanging lata ng gatas. Nanggigipapal sa alabok ang kanyang paa’t binti. Kaypala’y may mga pitong taong gulang lamang siya.

Hinawi ng bata ang ilang hibla ng tuwid di malagong buhok na lumaylay sa kaniyang mukhang nangingintab sa pawis. Bahagya siyang yumuko. Nagpalinga-linga. Paikot na sinuyod ng tanaw ang kabuuan ng makipot na bakuran. Malilikot ang bilugan at maiitim niyang mata.

A. Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg

B. Di Maabot ng kawalang Malay ni Edgardo Reyes

C. Paglalayag sa pusod ng isang bata ni Genoveva Edroza-Matute

D. May isang munting pangarap ni Gervacio Santiago

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

366. Ito ay kwentong naglalahad ng mga di kanais-nais na kalakaran sa loob ng klasrum na kung saan binibigyang diin ang iba’t ibang katangian ng guro, katayuan ng mga mag-aaral maging ang mga kapuna-punang Gawain.

A. Ang kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza-Matute

B. Ganti ni liwayway Arceo

C. Dugo at Utak ni Cornelio Reyes

D. Utos ng hari ni Jun Cruz Reyes

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

367. Hanapin ang kapares ng sumusunod na salita

Makata ng Manggagawa: Amado V. Hernandez ; Makata ng pag-ibig: ________

A. Pedro Collantes

B. Jose Corazon De Jesus

C. Francisco Balagtas

D. Jose Dela Cruz

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

368. Ilang sukat mayroon ang naturang saknong ng tula?

A. Wawaluhin

B. Lalabingdalawahin

C. Lalabing-nimin

D. Labing-apatin

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

369. Ang sumusunod ay pamaraang ginamit ng makata upang magtaglay ng kariktan ang tula maliban sa isa.

A. Paggamit ng piling salita at imahen na nakapupukaw ng imahinasyon ng mambabasa

B. Paggamit ng mga simbolo at tayutay

C. Paggamit ng anaphora at katapora

D. Pagpatingkad ng karanasang malimit na hindi pinahahalagahan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

370. Anong diwa ang napapaloob sa nabanggit na tula?

A. Sa pagkakataong malayom magakamali at mapariwara ang isang anak nawa’y matutong mag-isipat mag nilay bago pa tuluyang masawi sa buhay.

B. Ang buhay ay paikot-ikot lamang minsan ika’y nasa ilalim minsan naman ay sa ibabaw.

C. Ang haba naman ng pisi ng pasesensya ng isang tao tulad ng isang guryon napapatid at may hangganan din.

D. Ang taong Malaya ay madalas nakaklimot at nakakawala sa daigidig ng reyalidad.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

371. Anong teoryang pampanitikan ang sinasalamin ng naturang saknong?

A. Imahismo

B. Humanismo

C. Klasisismo

D. Eksistensyalismo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

372. Basahin at unawain ang saknong na halaw sa tulang “Tinig ng darating “ ni Teo Bayler at tukuyin ang uri nito.

Kahubaran at gutom, isipang salanta

Bigay pananalig at pag-asang giba

Ito ba ang aking manang mapapala

Na labi ng inyong taniman at sumpa?

A. Liriko

B. Dramatiko

C. Pasalaysay

D. Epiko

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

373. Ito ay isang uri ng tulang liriko na isinulat sa isang saknong na may labing-apat na taludtud na hinggil sa damdamin at kaisipan.

A. Haiku

B. Tanaga

C. Soneto

D. Parsa

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

374. Ipaliwanag ang sumusunod na pahiwatig na halaw sa Kabanata 2 ng El Filibusterismo

“Ang tubig ay magiging singaw kapag ito ay inapuyan.”

A. Ang tubig ay mahalaga kaya’t huwag iaksaya.

B. Ang tubig at apoy ay lagging magkaugany ngunit nagkakabanggaan din naman kung magkaminsan

C. Ang matalik na kaibigan ay maari ring maging matinding magkaaway sa paglipas ng araw

D. Ang tao ay natututong lumaban kapag inaabuso na ang karapatan

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

375. Ibigay ang napapaloob na pagpapahalaga sa sumusunod na kaisipang nakalahad sa ibaba.

“Ang pagbabao ng lahi ay hindi pagwawa sak kundi pagbubuo pagliha , pagpapabunga pagpapaunlad pagbibigay buhay,”

A. Pag-ibig ang kalutasan sa lahat na bagay sa mahimong paraan.

B. Ang pagbabago ay nagsimula sa bawat indibidwal

C. Ang bago henerasyon ay nagmula sa binuo, nilikha at pinaunad na lipunang ginagalawan.

D. Ang buhay ay nakasalalay sa pagbbuo paglikha pagpapabunga at pagpapaunlad

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

376. Ayon sa El filibusterismo, si, Simoun ay tinawag na Cardinal Moreno dahil ___________.

A. malapit siya sa mga kaparian

B. dating konektado siya sa simbahan

C. sa kanya pagbabalkayo at pagbihis anyo

D. siya ay makapangyarihan at may kaitiman ang kulay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

377. Sa pagwawakas ng obrang Florente at Laura, nagkaroon katahimikan at sa kaharian ng Albanya sa pamumuno ni Florente at sa Persya naman sa Aladin. Ano ang ipinahihiwatig nito?

A. May kanya-kanyang natakdang kaparalan ang bawat nilalang

B. Ang relhiyon ay hindi hadang sa pagtatamo ng kapayapaan kung may ganap na pagkakaunawan lamang

C. Kailangan ng bawat bayan ang isng masigasig at matatapang na pinuno

D. Ang Albanya ay Persy ay may kani-kaniyang adhikaig dapat isulong

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

378. Ayon sa saknong 180 ng Florante at Laura, saan hango ang pangalan ni Florente na sumasailalim sa buhay a pighati nito?

A. Bulaklak

B. Lumuha

C. Tagapagtanggol

D. Pag-ibig

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

379. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari ayon sa pinakatampok na kasukdulan ng naturang obra maestro.

1. inilapat ni Aladin si Florante sa isng malapd at malinis na bato

2. Nakaramdam ng awa at kunis s Aladin sa tuwing nagigising si Florante na naghihinagpis.

3. Nahikayat tumikim ng baon ng gerero si Florante kaya Bumuti ang kalagayan

4. Nais malaman ni aladin kay florante ang kanyang paghihirap

5. Niyakap ni Aladin si Florante nag ito ay magaling na.

A. 1-2-4-3-5

B. 1-4-5-2-3

C. 1-3-4-2-5

D. 1-2-3-4-5

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

380. Ang mga sumusunod ay dahian kung bakit isinulat ni Balagtas abg Florante at Laura maliban sa isa.,

A. Dahil sa sakit ng pus nang mabalitaang ang kanyang pinakamahal ay ikakasal sa iba

B. Dahil sa malakas na kapangyarihan at impluwensya ng simabahan na lumasonsa isipan ng mga Pilipino

C. Dahil sa pagsensora sa mga panitikang Pilipino

D. Dahil sa hinanakit niya sakanyang mgamagulang at hinagpis sa buhay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

381. Basahin at uwain ang sumusnod na saknong na halaw sa Florante at Laura. Tukuyin kung kanino ito patungkol at ang pagpapahalagang napapaloob dito.

Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad

Sa bait at muni’t sa hatol ay salat

Masaklap na bungal ng maling paglingap

Habag ng magulang sa irog

A. Magulang – tamang pagpalaki sa anak

B. Anak – tamang pagsunod at respeto sa mga magulang

C. Magulang – pagtataguyod sa pangangailangan ng anak

D. Anak- pagkalinga sa mga magulang sa pagtanda ng mga ito

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

382. Ibigay ang analohiya ng obr maestro at ang natatanging pinaghandugan na nagsilbing repleksyon ng kabuuang nilalaman nito.

A. Ibong Adarna: kababaihang Pilipino

B. Florenta at laura : Kasintahang Celia

C. Noli Me Tangere: Tatlong paring martir na Gomburza

D. El Filibusterismo :Katipunan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

383. Kung susuriin angmga akda ano ang pagkakaulad ng Florente at Laura at El Filibusterismo?

A. pareho sila ng genreng kinabibilangan

B. parehong may pinagdaanang kasawian sa pagibig ang mga manunulat na napapaloob sa akda

C. parego silang ng ga mag-aral sa buahy, pahiwatig at pagpapahalaga

D. pareho ng element ang mga nabanggit na akda maging ang kanilang wakas

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

384. Sa obra maestrang Ibong Adarna, nabangit na pito ang nagging sugat ni Don Juan dahil ________ .

A. pitongbeses umawit ang ibon

B. Pitong beses niyang natakpan ang dumi ng ibon

C. Pitong beses naglagas ng balahibo ang ibon

D. Pitong beses siyang naghiwa

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

385. Sa pagtungo ng makakapatid na Don Diego at Don Pedro sa Bundok Tabor upang kunin ang ibon para s alunas karamdaman ng ama, ipnasya nila na ____________.

A. Huwag munag magbalik hangga’t hindi nakikita si Don Juan

B. huwag magbalik hangga’t hindi nakikita ang ibon

C. magdala ibang ibon para sa hari

D. humahanap ng ibang kaharian at doon na manirahan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

386. Ayon sa obra maestro Noli Me Tangere, bakit pinarusahan si Crispi ng sacristan mayor sa pamamagitan ng paghimpil sa bata nang matagal sa simbahan kahit bisperas na ng Kapaskuhan?

A. dahil sa paratang na pagnanakaw sa onsa

B. dahil sa pagbubunyag vng lihim ng simbahan

C. Dahil sa pagsuway sa ipinagutos ng mga kaparian

D. Dahil sa maling pagkalembang ng kampana sa simboryo

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

387. Naparatang si Ibarra ng simahan ng isang erehe dahil sa __________ .

A. pagsiwalat sa kabulukan ng sistema ng simabahan

B. panunuligsa sa pagmamalabis ng mga prayle

C. hindi pagsisimba at panguungumpisal

D. hindi pag ayon- sa mga tradisyong panrelihiyon

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

388. Pagtambalin ang dalawang magkaugnay na taludtud na halaw sa obra maestrang ibong Adarna upang mabuo ang kaisipan nito.

1. Walang isa mang dumapo pagtapat ay lumayo

2. Dapatwa’t wala, walang ibong nakita sa punong –kahoy

3. At lalong pinatamis ang sa adarnang

1. Bawat isang kanta’y isang bihis ng balahibong marikit.

2. Ang adarnang may engkanto anino ay di anino

3. Di naman lang marahuyo sa sanga muna’y maglaro

A. 1-2

B. 2-3

C. 3-1

D. 3-3

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

389. Ibigay ang interpretasyon ng sumusunod na pahiwatig.

“Ako ay maglalakbay sa dagat ng pakikitalad nang may isang mahalagang bagay na nababatid.”

A. Pamasyal sa ilalim ng dagat

B. Pagtuklas ng mahalagang bagay sa dagat

C. Pakikipagsapalaran na may tiyak nna layunin

D. Pagpalaot sa dagat upang masisid ang isang pangarap

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

390. Sa dulang “Moses, Moses” binaril ni Regin ang kanyang anak na si toy dahil alam niyang kapag nailabas ito ng bahay nila ay papatayin din siya ng mga pulis at at palalabasin na siya tumakas. Anong pagbabagong pangakaisipan ang hatid ng naturang tagpo?

A. Hindi mahal ni Regina ang anak kaya’t nagawa niya ang pagpatay.

B. Nagawa ni Regina ang pagpatay sa anak dahil wala siyang tiwala sa batas

C. Mayt deperensy sa isip si Regina kaya nagawa niya ang ganoong krimen sa sariling anak

D. Nagawa ni Regina ang pagpatay sa anak dulot ng matinding galit nito

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

391. Ano ang pagkakaiba ng awit at korido?

A. Ang awit at may walong pantig sa bawat taludtud, samantalang korido ay ang kabaligtaran nito.

B. Ang korido ay tulang pasalaysay, samantala ang awit ay tulang pandamdamin

C. Ang awit ay may karanasang kababalaghan na di maaring maganap sa tunay na buhay, samantala ang korido ay makatotohanan at reyalidad ang buhay.

D. Ang korida ay may mabilisna himig o allegro, samantala ang awit ay may mabagal na himig o andante.

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

392. Suriin ang iskala ng mga salita sa ibaba. Alin ang may tamang balangkas ng kaibiguan ng may-akda at impliksayon at nito sa akda na taglay ng pangunahing tauhan

May –akda → Akda→ Pagibig→ Karibal →Tauhan sa Akda

A. Rizal →Noli Me Tangere→ Leonor Rivera →Paciano→ Maria Clara

B. Balagtas→Florante at Laura→Maria Asuncion Rivera→ Joseng Sisiw → Maria Clara

C. Rizal El Filibusterismo →Leonor River →Charles Kipping →Paulita Gomez

D. Balagtas →Orozman at Zafra→ Maria Asuncion Rivera→ Mariano Kapuli → Safra

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

393. Sino sa mga tauhan sa Noli Me Tangere sumisimbolo sa babaeng Pilipina?

A. Maria Clara

B. Dona Victoria

C. Sisa

D. Ines

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

394. Ang Metamoray nagbabago at pag-unlad ng tauhang ng isang akda sa pagpatuloy ng panibagong kabanata o kasunod na akda. Sino tauhan sa Noli Me Tangere ang nagtataglay nito sa panibagong yugto ng akda na pinamagatang “EL FILIBUSTERISMO”?

A. Basilio

B. Crispin

C. Maria Clara

D. Elias

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

395. Ayon sa kasasaysayan ng mga obra maestra nobela ni Jose Rizal, mayroon siyang ikatlong nobela na kanyang nasimulan subalit hindi niya natapos dhail sa nalalapit niyang araw ng kamatayan. Ito ang pinamagatang ________ .

A. Ang huling kabanata

B. Sa aking pagkabata

C. Makamisa

D. Sa ilog Pasig

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

396. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa obra maestra Ibong adarna.

1. Sinabe ng ermitanyo kay Don Juan na ang Adarna ay may taglay na engkato

2. Binigyan ng labaha at pitong dayap ang prinsipe upang mapaglabanan ang antok

3. Natagpuan ni Don Juan ang dampung ang dampang itinuro ng matanda

4. Nakita ng prinsipe ang ibinigay niyang tinapay sa matanda sa hapag kainan ng Ermitanyo

5. Ipinagtapat ni Don Juan sa Ermitanyo ang sadya niya

A. 5-1-3-4-2

B. 2-5-1-4-3

C. 3-4-5-1-2

D. 1-2-3-4-5

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

397. Dugtungan ang sumusunod ng taludtud upang mabuo ang kanyang ang saknong ayon sa taglay nitong kaisipan na halaw sa obra maestrang Ibong Adarna.

Bakit ang ibong adarna sinasabing ang ganda…….

A. Ito’y kanyang binulungan ng balak na kataksilan

B. May araw ring malalaman ang nangyaring kataksilan

C. Ngayo’y ayaw nang kumanta, nanlulugo’t pumapangit pa

D. Sa ama’y agad naturing “Ibong Adarna’y dala naming”

View Answer:

Answer: Option C

Kung dudugtangan ang nabanggit na na taludtulad na halaw sa isa kabanata obra maestrang Ibong Adarna sinasabing anong ganda Ngayo’y ayaw nang kumanta nanlulugo’t pumangit pa

Explanation:

398. Pilin ang may wastong pamagat ng akdang Asyano, ang bansang kinakatawan orihinal na may akda at nagsalin nito.

AKDA BANSA MAY-AKDA  NAGSALIN
A Mga magnanakaw Thailand Yanti Soebiakto Ismael Tafiq
B Kapag nakita ko ulit si Hui San Indonesia Wong Meng B. S Medina Jr.
C Hanggang sa huling hininga Singapore Chayasi Sunthophiphit Elizabeth Aguilar
D Ang ikatlong Malaysia Shanon Ahmad B.S Medina, Jr
View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

399. Sa akdang “Daigdig na walang Hanggan” na salin ni Elizabeth Aguilar mula sa orihinal na “An Endless World” ni Kabir ng India, ano ang tinutukoy na daigdig na walang hanggan?

A. Planeta

B. Paraiso

C. Langit

D. Mundo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

400. Ibigay ang pahiwatig ng akdang mula sa Bansang Hapon na “ Tumatanggap ako ng mga Bulaklak sa Araw na ito” ni Saki Ballesteros at salin ni Ria Ross Alonso.

A. Wagas na pag-ibig na iniaalay ng mga kalalakihan sa mga kababaihan

B. Pagkahumaling ng mga kababaihan sa bulaklak bilang tanda ng pagmamahal

C. Hinggil sa pananakit na sinapit ng mga kababaihan sa kamay ng kanilang asawa

D. Mga panahong hindi malilimutan at patuloy na ginugunita sa tulong ng mga bulaklak

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

DaysHoursMinSec
This offer has expired!

Add Comment

THE ULTIMATE ONLINE REVIEW HUB: PINOYBIX . © 2014-2024 All Rights Reserved | | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status