adplus-dvertising

MCQ in Filipino Part 11 | Licensure Exam for Teachers 2022

(Last Updated On: July 20, 2022)MCQ in Filipino Part 11 | Licensure Exam for Teachers 2022

This is the LET Reviewer 2022, Multiple Choice Questions in Filipino Part 11 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

Area of Specialization Coverage

Area of specialization refers to the majorship or the specific field that BSED graduate will handle:

 • ENGLISH
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • VALUES
 • MATH
 • FILIPINO
 • SOCIAL STUDIES
 • MUSIC, ART, PHYSICAL EDUCATION, and HEALTH or MAPEH
 • TECHNOLOGY and LIVELIHOOD EDUCATION
 • AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

Continue Practice Exam Test Questions Part 11 of the Series

MCQ in Filipino Part 10 | Licensure Exam for Teachers 2022

Choose the letter of the best answer in each questions.

501. Sa pamamagitan ng kautusang Tagapagpaganap Bilang 263 noong Hunyo 19, 1940. Ang wikang Pilipino ay pinasumulang ituro sa.

A. Sa lahat ng paaralang pampubliko sa buong bansa.

B. Lahat ng antas ng pag-aaral sa buong bansa.

C. Sa lahat ng paaralang bayan at pribadong paaralan sa buong bansa.

D. Lahat ng pamantasan at dalubhasaan sa buong bansa.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

502. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang taliwas sa tuntunin ng bilinggwalismo?

A. Nararapat din na ipatupad ang patakarang bilinggwalismo sa antas tersyarya.

B. Ang edukasyong bilinggwalismo ay nangangahulugan na hiwalay ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga midyum na panturo sa mga tiyak na asignatura.

C. Ang paggamit ng Ingles at Filipino bilang wikang panturo sa mga kaukulang asignatura ay dapat magsimula sa unang taon.

D. Dapat na ituro ang Filipino at Ingles bilang asignatura sa lahat ng antas sa mga paaralang elementarya at sekondarya.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

503. Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagtatadhana na dapat pangalan sa Pilipino ang mga gusali at edipisyo ng pamahalaan.

A. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 277

B. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96

C. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 176

D. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 308

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

504. Siya ang pangulo ng Pilipinas na nag-utos na awitin ang Pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Filipino.

A. Manuel Roxas

B. Diosdado Macapagal

C. Manuel Quezon

D. Ferdinand Marcos

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

505. Alin sa mga pahayag ang taliwas sa mga katangian n wikang Filipino?

A. Ang Filipino ay Tagalog sa kalakhan na binigyan ng bagong pangalan sa kadahilanang sosyopolitikal.

B. Modernisado ang bokabularyo ng Filipino na higit na pinagyaman ng panghiram sa wikang lokal at dayuhan.

C. Ang wikang Filipino ay pinaghalu-halong wikang katutubo na ang batayan ay Tagalog.

D. Ang Filipino bilang wikang pambansa ay katawagang nakapagpapalubag-loob sa mga rehiyonalistang di-Tagalog.

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

506. Noong ika-13 ng Nobyembre, 1936, itinadhan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pagtatag ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP). Ang hakbang na ito ay nakapaloob sa _____?

A. Batas Komonwelt Bilang 184

B. Batas Komonwelt Bilang 570

C. Seksyon 3, Artikulo XIII ng Konstitusyon ng Komonwelt Bilang 570.

D. Kautusang Tagapagpaganap Bilang 236

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

507. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na “Ama ng Balarilang Tagalog” si Lope K. Santos.

A. Naglimbag at naglathala siya ng Balarilang Tagalog.

B. Hinirang siyang kagawad ng Surian ng Wikang Pambansa.

C. Nagsagawa siya ng pag-aaral tungkol sa gramatikang Pilipino.

D. Sumulat siya ng Balarila ng Wikang Pambansa na batay sa Tagalog.

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

508. Pansamantalang nahinto ang pagtuturo sa lahat ng paaralan sa buong bansa noong mga taong 1941 hanggang 1944 dahil sa?

A. Tumutol ang ibang mga rehiyon na di-Tagalog

B. Pinatupad ang Patakarang Bilinggwal

C. Sinimulan ang pagtuturo sa Ingles

D. Ipinalit ang wikang Niponggo

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

509. Ito ang bilang ng yunit ng asignaturang Filipino bilang karagdagang yunit sa antas tersyaryo simula taong panuruan 1977-1978.

A. 3

B. 9

C. 12

D. 6

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

510. Siya ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda sa batas na nagtatadhana na inililipat ang pagdiriwang ng Linggo ng Pambansang Wika mula sa Abril patungong Agosto.

A. Corazon Aquino

B. Ferdinand Marcos

C. Diosdado Macapagal

D. Ramon Magsaysay

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

511. Siya ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda sa pagpapanibago ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto bilang Buwan ng Wika.

A. Fidel Ramos

B. Joseph Estrada

C. Benigno Simeon Aquino III

D. Corazon Aquino

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

512. Noong 1959, ayon sa pag-aaral lumalabas na ang Filipino ay Tagalog din sa?

A. nilalaman at istruktura

B. nilalaman at kultura

C. varayti at dayalekto

D. varayti at antas

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

513. Noong 1959, nilinaw ng Kagawaran ng Edukasyon na kailan ma’y tutukuyin ang Wikang Pambansa, Ito ay tatawaging _____.

A. Pilifino

B. Filipino

C. Filifino

D. Pilipino

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

514. Samantalang nililinang, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay dapat payabungin at payamanin pa salig sa _____.

A. Mga pangunahing wikang dayuhan

B. Umiiral na wika ng Pilipinas at iba pang mga wika

C. Ingles ay Tagalog

D. Mga wikang katutubo sa mga lalawigan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

515. Ang patakarang sinimulang ipatupad sa mga paaralan noong 1974 ay tinatawag na _____.

A. Edukasyong trilinggwal

B. Edukasyong bilinggwal

C. Edukasyong monolinggwal

D. Edukasyong multilinggwal

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

516. Ang katutubong paraan Abakadang Pilipino ay binubuo ng

A. 5 patinig at 12 katinig

B. 18 titik

C. 3 patinig at 14 na katinig

D. 15 katinig at 2 patinig

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

517. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pananaw ng isang modernong lingguwista?

A. Ang katutubong kagandahan ng ating wika ay di-dapat lapastanganin.

B. Kailangan natin ang awtentiko ngunit dinamikong wika na magagamit sa makabagong panahon.

C. Kailangan lumaya ang ating wika sa kung anu-anong walang katuturang restriksyon.

D. Ang isang wikang pambansa ay kumakatawan sa lahat ng mga katutubong wika sa iba’t ibang rehiyon.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

518. Ito ang kabuuang bilang ng ponema sa orihinal na alpabeto.

A. 24

B. 21

C. 20

D.17

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

519. Ito ang mga kadahilanan kung bakit ipinag-utos ang pagpapatupad ng bagong Ortograpiyang Filipino. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang dito?

A. Lalo pang yayaman ang ating wika dahil sa impluwensya ng wikang Ingles.

B. Ang purism sa larangan ng wika ay hadlang sa pagpapatupad nito.

C. Uunlad pang lalo ang ating wika sapagkat bukas ang pinto para sa pagpasok ng iba pang wikain at dayuhang wika.

D. Maiiwasan ang rehiyonalismo sa hakbang na ito.

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

520. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay mayroon na tayong katutubong paraan ng pagsulat na kung tawagin sa Luzon ay Alibata: sa Mindanao ito ay tinatawag na _____.

A. Arabic

B. Creole

C. Sanskrito

D. Pidgin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

521. Ang ponemang /p/ /b/ at /m/ ay binibigkas ng paano?

A. panlabi

B. pangngipin

C. Panggilagid

D. velar

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

522. Ang pag-aaral ng makabuluhang yunit ng isang salita

A. Ponolohiya

B. Balarila

C. Morpolohiya

D. Sintaksi

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

523. Ayon sa teoryang ito ang wika raw ng tao ay mula sa panggaya sa mga tunog ng kalikasan.

A. Teoryang Ding-dong

B. Teriyang la-ta

C. Teoryang Yo-he-yo

D. Teoryang Bow-wow

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

524. Ang kabuuang bilang ng titik ng makabagong alpabetong Filipino.

A. 26

B. 28

C. 22

D. 20

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

525. Ito ay nauukol sa kahulugan ng salita ayon sa pagkakaugnayan nito sa iba pang salita

A. Sintaktiko

B. Sistematiko

C. Semantiko

D. Iskematiko

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

526. Ito ang tawag sa makabuluhang pagitan ng mga pag-uusap at kung paano ginagamit ang mga pangungusap.

A. Diskurso

B. Wika

C. Balarila

D. Retorika

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

527. Ano ang katawagang ibinibigay sa mga bahagi ng pananalita na pang-ukol, pangatnig, at pang-angkop?

A. Pangnilalaman

B. Pang-asimilasyon

C. Pangkayarian

D. Pangdamdamin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

528. Siya ang pangulo ng Pilipinas na lumagda ng Proklamasyong Blg. 1041 taong 1997 ng pagbabago ng Linggo ng Wika tungo sa Buwan ng Wika?

A. Gloria Macapagal

B. Corazon Aquino

C. Ferdinand Marcos

D. Fidel Ramos

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

529. Alin sa mga sumusunod ang tinatawag na nominal?

A. pangngalan at panghalip

B. pananda at pang-ukol

C. pantukoy at pangatnig

D. pang-abay at pang-uri

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

530. “Si Titser Ana ang aking modelo.” Anong uri ng tayutay ito?

A. pagwawangis

B. pagtutulad

C. paghahalintulad

D. pagmamalabis

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

531. Ano ang ayos ng pangungusap na ito? “Pagtutulungan at pagsama-sama ang dapat gawin ng mamamayan.”

A. karaniwan

B. tambalan

C. payak

D. hindi karamihan

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

532. Anong pormasyon ng pantig ang ginagamit sa pantig na TRANS mula sa salitang transportasyon?

A. KKPK

B. KPPK

C. KKPK

D. KPKK

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

533. Ang alagang baboy ni Mang Baste ay nilitson ng nga kabinataan para sa pista.

A. Instrumental

B. Actor

C. Gol

D. Direskyunal

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

534. Nasaan na kaya ang diwa ng kabayanihan at kadakilaan _____ ng mga bayani ng Himagsikan?

A. Ipinamalas

B. Ipinakita

C. Ibinuwis

D. Inilarawan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

535. Narinig niya ang tunog ng preno… at _____ ng mga gulong na nagpipilit na huminto ang malakas at nakabibinging pagbangga, pagkatapos ay pagpapalahaw ng iyak

A. Kalabog

B. Dagundong

C. Sagitsit

D. Tunog

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

536. Namalasak ang anyo ng tulang ito noong panahon ng Hapon at binubuo ng 17 pantig na nahahati sa tatlong taludtod; 5 pantig sa unag taludtod, 7 pantig sa ikalawa at 5 pantig sa ikatlo?

A. Tugamaan

B. Haiku

C. Pantum

D. Tanaga

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

537. Ang mga awiting bayan ay palasak ng panahon ng katutubo at sa lahat ng pagkakataon ay may awit ng mga katutubo. Ang uyayi ay pag-awit sa pagpapatulog ng sanggol, alin naman ang awit sa kasalan?

A. Tikam

B. Kumintang

C. Diona

D. Soliranin

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

538. Mula sa talata sa Uhaw ang Tigang na Lupa. “huwag kang palilinlang sa simbuyo ng iyong kalooban ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig. Halos kasing gulang mo ako ng pagtaliin ang puso namin ng iyong ina. Huwag ikaw ang magbibigay sa iyong sarili ng mga kalungkutang magpapahirap sa iyo habang buhay.” Sino ang nag-uusap sa talata?

A. Mag-ama

B. Ina at anak

C. Mag-anak

D. Ama at anak

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

539. Alin sa mga panlibangan na ito ang pagtatanghal na patula batay sa alamat ng singsing na nahulog sa dagat at dapat sisirin ng mga binata?

A. Tibag

B. Dupluhan

C. Karagatan

D. Karilyo

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

540. Ayaw kong palupig sa hinalang ang mga dahilang tinubos ng luha at dugo ay mga anino lamang ng mga dantaon ay tumawag at walang nakarinig ay ang _____.

A. may kasiyahan

B. may paglupig

C. kabiguan

D. may pag-asa

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

541. Sino ang may sagisag na Pingkian at Dimas-ilaw at may akda ng kilalang sanaysay na Liwanag at Dilim?

A. Emilio Jacinto

B. Juan Luna

C. Marcelo H. del Pilar

D. Gregorio del Pilar

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

542. Sino ang tinaguriang ama ng klasikang Tagalog ng Panahon ng Kastila?

A. P. Aniceto dela Merced

B. P. Gaspar Aquino de Belen

C. P. Modesto de Castro

D. P. Mariano Pilapil

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

543. Jose Rizal: El Filibustirismo; Graciano Lopez Jaena: _____

A. Noche Buena

B. Ninay

C. Cadaquilaan ng Dios

D. Fray Botod

View Answer:

Answer: Option D

Explanation:

544. Ang isa sa mga katangian ng maikling kwentong pambata ay _____.

A. nakakaaliw sa kanila

B. may kaunting tauhan

C. naiiba ang panahon

D. may iba’t ibang tagpuan

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

545. “Nagpahinga ang makina sa pabrika” ang saknong ay tumutukoy sa mga _____.

A. aluwage

B. panday

C. manggagawa

D. aktor

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

546. Ang nangunguna sa mga nagugustuhang basahin ng mga bata ay mga kwentong _____.

A. historikal

B. pabula

C. parabula

D. metolohiya

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

547. Ano ang anyo ng panitikang gamitin ng mga propagandista?

A. Dula at Tula

B. Nobela at tula

C. Tula at sanaysay

D. Maikling kwento

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

548. Alin sa mga ito ang sagisag ni Florentino Collantes?

A. Kuntil-butil

B. Huseng Batute

C. Verdugo

D. Huseng Sisiw

View Answer:

Answer: Option A

Explanation:

549. Alin sa mga panitikang ito ng katawagan sa Ibalon, Lagda, Tuwaang, Bidasari at Alim?

A. Awiting Bayan

B. Epiko

C. Alamat

D. Kwentong Bayan

View Answer:

Answer: Option B

Explanation:

550. May isang prinsesa sa tore nakatira. Balita sa kaharian, panbihirang ganda. Bawal tumingala upang siya’y makita. Anong gagawin ng binatang sinisinta?

I. Palaisipan

II. Salawikain

III. Bugtong

A. III lang

B. II at III

C. I lang

D. I at II

View Answer:

Answer: Option C

Explanation:

Questions and Answers in Filipino (LET 2022)

Following is the list of practice exam test questions in this brand new series:

MCQ in Filipino | LET 2022
PART 1: MCQ from Number 1 – 50                Answer key: included
PART 2: MCQ from Number 51 – 100            Answer key: included
PART 3: MCQ from Number 101 – 150           Answer key: included
PART 4: MCQ from Number 151 – 200           Answer key: included
PART 5: MCQ from Number 201 – 250           Answer key: included
PART 6: MCQ from Number 251 – 300           Answer key: included
PART 7: MCQ from Number 301 – 350           Answer key: included
PART 8: MCQ from Number 351 – 400            Answer key: included
PART 9: MCQ from Number 401 – 450            Answer key: included
PART 10: MCQ from Number 451 – 500          Answer key: included

LET REVIEW MATERIALS

Please do Subscribe on YouTube!

P inoyBIX educates thousands of reviewers and students a day in preparation for their board examinations. Also provides professionals with materials for their lectures and practice exams. Help me go forward with the same spirit.

“Will you subscribe today via YOUTUBE?”

Subscribe

What You Also Get: FREE ACCESS & DOWNLOAD via GDRIVE

TIRED OF ADS?

 • Become Premium Member and experienced fewer ads to ads-free browsing.
 • Full Content Access Exclusive to Premium members
 • Access to PINOYBIX FREEBIES folder
 • Download Reviewers and Learning Materials Free
 • Download Content: You can see download/print button at the bottom of each post.

PINOYBIX FREEBIES FOR PREMIUM MEMBERSHIP:

 • CIVIL ENGINEERING REVIEWER
 • CIVIL SERVICE EXAM REVIEWER
 • CRIMINOLOGY REVIEWER
 • ELECTRONICS ENGINEERING REVIEWER (ECE/ECT)
 • ELECTRICAL ENGINEERING & RME REVIEWER
 • FIRE OFFICER EXAMINATION REVIEWER
 • LET REVIEWER
 • MASTER PLUMBER REVIEWER
 • MECHANICAL ENGINEERING REVIEWER
 • NAPOLCOM REVIEWER
 • Additional upload reviewers and learning materials are also FREE

FOR A LIMITED TIME

If you subscribe for PREMIUM today!

You will receive an additional 1 month of Premium Membership FREE.

For Bronze Membership an additional 2 months of Premium Membership FREE.

For Silver Membership an additional 3 months of Premium Membership FREE.

For Gold Membership an additional 5 months of Premium Membership FREE.

Join the PinoyBIX community.

This offer has expired!

Add Comment

PinoyBIX Engineering. © 2014-2023 All Rights Reserved | How to Donate? | Follow me on Blogarama DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content selection is disabled!! (Subscribe to Enable)